[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: era: problemes amb les XOn Sat, May 17, 2003, laupri@ono.com wrote:
> buscant en les opcions de la terminal, he trobat algo que diu character
> coding, si li fique ISO-8859-15 els accents eixen be i tambe les ç i les
>  ñ. La pregunta seria com fer per que es quede sempre la seleccio d
> caracters correcta? per que per defecte sempre les terminals arranquen
> en un altra q anomena current locale(ANSI_X3.4-1968)
> alguna idea? he mirat algo per internet sense trobar la solucio, 

Com a solució temporal pots posar les instruccions en el fitxer
$HOME/.bashrc (si utilitzes bash) que és el fitxer que executa la
shell cada cop que s'inicia.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgp0RXgfUEbjf.pgp
Description: PGP signature


Reply to: