[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/preparing/minimum-hardware-reqts.xmlHey,

Wdiff dels canvis.

salut,
guillem
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 28672 -->

 <sect1 id="minimum-hardware-reqts">
[-<title>Reunint-]
{+<title>Satisfer+} els requisits mínims de maquinari</title>
<para>

Un cop hàgiu recollit la informació necessària sobre el maquinari del
vostre ordinador, comproveu que [-el vostre maquinari-] {+aquest+} us permet fer el tipus [-de instal·lació-] {+d'instal·lació+}
que [-voleu fer.-] {+voleu.+}

</para><para arch="not-s390">

Depenent de les vostres necessitats, podeu aconseguir-ho amb menys [-del-]
maquinari [-recomanat llistat-] {+del que es recomana+} a la taula [-de sota.-] {+que trobareu a continuació.+} De [-totes maneres,-]
{+tota manera,+} la majoria d'usuaris s'arrisquen a [-ésser frustrats-] {+tenir frustracions+} si
ignoren aquests suggeriments.

</para><para arch="i386">

Un Pentium 100 és el mínim recomanat per a un sistema d'escriptori, i un
[-Penrium-]
{+Pentium+} II-300 per a un servidor.

</para><para arch="m68k">

Es recomana un processador 68030 o superior per a instal·lacions m68k.
[-Potser us-]
{+Us+} en [-sortiu-] {+podeu sortir+} amb una mica menys [-que-] {+de+} l'espai de disc indicat.

</para><para arch="powerpc">

Qualsevol PowerPC OldWorld o NewWorld pot servir com a sistema
d'escriptori. Per a servidors, es recomana una màquina 132-Mhz com
a mínim.

</para>

<table>
<title>Requisits mínims del sistema recomanats</title>
<tgroup cols="3">
<thead>
<row>
  <entry>Tipus [-de instal·lació</entry><entry>RAM</entry><entry>Disc-] {+d'instal·lació</entry><entry>RAM</entry><entry>Disc+} dur</entry>
</row>
</thead>

<tbody>
<row>
  <entry>Sense escriptori</entry>
  <entry>24 [-megabytes</entry>-] {+MiB</entry>+}
  <entry>450 [-megabytes</entry>-] {+GiB</entry>+}
</row><row>
  <entry>Amb escriptori</entry>
  <entry>64 [-megabytes</entry>-] {+MiB</entry>+}
  <entry>1 [-gigabyte</entry>-] {+GiB</entry>+}
</row><row>
  <entry>Servidor</entry>
  <entry>128 [-megabytes</entry>-] {+MiB</entry>+}
  <entry>4 [-gigabytes</entry>-] {+GiB</entry>+}
</row>

</tbody></tgroup></table>

<para>

Aquí hi ha una mostra de configuracions usuals [-de sistema-] {+en sistemes+} Debian.
Podeu fer-vos una idea de l'espai de disc utilitzat per grups de programes
relacionats referint-vos a <xref linkend="tasksel-size-list"/>

</para>
<variablelist>

<varlistentry>
 <term>Servidor estàndard</term>
 <listitem><para>

Aquest és un perfil de servidor petit, útil per a servidors mínims que no
tenen massa funcionalitats per a usuaris d'intèrpret d'ordres. Inclou un
servidor FTP, un servidor web, DNS, NIS i POP. Per a aquests, [-100MB-] {+100 MiB+}
d'espai de disc serien suficients, i després caldria afegir l'espai
per a les dades que es volen servir.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry arch="not-s390">
 <term>Escriptori</term>
 <listitem><para>

Un sistema d'escriptori estàndard, inclosos el sistema X [-window,-] {+Window,+} un
entorn d'escriptori complet, so, editors, etc. Necessitareu uns [-2GB-] {+2 GiB+}
utilitzant la tasca d'escriptori estàndard, tot i que es pot fer
amb molt menys.

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry arch="not-s390">
 <term>Consola de treball</term>
 <listitem><para>

Una màquina d'usuari encara més reduïda, sense el sistema X [-window-] {+Window+} o
aplicacions d'X. Possiblement adient per a portàtils o ordinadors mòbils.
La grandària és al voltant de [-140MB.-] {+140 MiB.+}

</para></listitem>
</varlistentry>

<varlistentry>
 <term>Desenvolupador</term>
 <listitem><para>

Una configuració d'escriptori amb tots els paquets de desenvolupament,
com ara Perl, C, C++, etc. La grandària és al voltant de [-475MB.-] {+475 MiB.+} Suposant
que afegireu l'X11 i alguns paquets addicionals per a altres usos, hauríeu
de planificar uns [-800MB-] {+800 MiB+} per a aquest tipus de màquina.

</para></listitem>
</varlistentry>

</variablelist><para>

Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta de materials
que s'acostumen a trobar, com ara fitxers d'usuaris, correu, i dades.
Sempre és millor ser generós quan s'està considerant l'espai per als propis
fitxers i dades. Notablement, la partició <filename>/var</filename> conté
molta informació d'estat específica de Debian, a més del contingut habitual
com els fitxers de registre. Els fitxers de la comanda
<command>dpkg</command> (amb informació de tots els paquets instal·lats)
fàcilment pot ocupar [-20MB.-] {+20 MiB.+} A més, <command>apt-get</command> posa allà els
paquets descarregats abans d'instal·lar-los. Hauríeu d'assignar com a mínim
[-100MB-]
{+100 MiB+} per a <filename>/var</filename>.

</para>

 </sect1>


Reply to: