[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://shadow/po/ca.poHola,

Ja he acabat de revisar tot el po d'upstream de shadow i completar
les parts que faltaven. Adjunto el po i un diff, així serà més fàcil
si només voleu veure els canvis.

salut,
guillem
# Shadow Catalan translation.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: shadow 4.0.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: kloczek@pld.org.pl\n"
"POT-Creation-Date: 2005-12-14 05:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-12-24 21:43+0200\n"
"Last-Translator: Guillem Jover <guillem@debian.org>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n!=1;\n"

#, c-format
msgid "Could not allocate space for config info.\n"
msgstr "No s'ha pogut reservar espai per a la informació de configuració.\n"

#, c-format
msgid "configuration error - unknown item '%s' (notify administrator)\n"
msgstr ""
"error de configuració - element «%s» desconegut (notifiqueu-ho a "
"l'administrador)\n"

#, c-format
msgid "Warning: unknown group %s\n"
msgstr "Avís: el grup %s és desconegut\n"

#, c-format
msgid "Warning: too many groups\n"
msgstr "Avís: hi ha massa grups\n"

#, c-format
msgid "Your password has expired."
msgstr "La vostra contrasenya ha caducat."

#, c-format
msgid "Your password is inactive."
msgstr "La vostra contrasenya està inactiva."

#, c-format
msgid "Your login has expired."
msgstr "El vostre accés ha caducat."

msgid " Contact the system administrator.\n"
msgstr " Contacteu amb l'administrador del sistema.\n"

msgid " Choose a new password.\n"
msgstr " Escolliu una nova contrasenya.\n"

#, c-format
msgid "Your password will expire in %ld days.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca en %ld dies.\n"

#, c-format
msgid "Your password will expire tomorrow.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca demà.\n"

#, c-format
msgid "Your password will expire today.\n"
msgstr "La vostra contrasenya caduca avui.\n"

#, c-format
msgid "Unable to change tty %s"
msgstr "No es pot canviar la tty %s"

#, c-format
msgid "Environment overflow\n"
msgstr "Desbordament d'entorn\n"

#, c-format
msgid "You may not change $%s\n"
msgstr "No podeu canviar $%s\n"

#, c-format
msgid ""
"%d failure since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgid_plural ""
"%d failures since last login.\n"
"Last was %s on %s.\n"
msgstr[0] ""
"S'ha produït %d fallada des de l'últim accés.\n"
"L'ultim va ser %s en %s.\n"
msgstr[1] ""
"S'ha produït %d fallades des de l'últim accés.\n"
"L'ultim va ser %s en %s.\n"

#, c-format
msgid "Too many logins.\n"
msgstr "Massa accessos.\n"

msgid "You have new mail."
msgstr "Teniu correu nou."

msgid "No mail."
msgstr "No hi ha correu."

msgid "You have mail."
msgstr "Teniu correu."

msgid "no change"
msgstr "no hi ha canvis"

msgid "a palindrome"
msgstr "un palíndrom"

msgid "case changes only"
msgstr "només canvis de majúscules/minúscules"

msgid "too similar"
msgstr "massa similar"

msgid "too simple"
msgstr "massa senzilla"

msgid "rotated"
msgstr "rotada"

msgid "too short"
msgstr "massa curta"

#, c-format
msgid "Bad password: %s. "
msgstr "La contrasenya és incorrecta: %s."

#, c-format
msgid "passwd: pam_start() failed, error %d\n"
msgstr "passwd: pam_start() ha fallat, error %d\n"

#, c-format
msgid "passwd: %s\n"
msgstr "passwd: %s\n"

msgid "passwd: password updated successfully\n"
msgstr "passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament\n"

#, c-format
msgid "Incorrect password for %s.\n"
msgstr "La contrasenya és incorrecte per a «%s».\n"

#, c-format
msgid "Unable to cd to \"%s\"\n"
msgstr "No es pot canviar el directori actual a «%s»\n"

msgid "No directory, logging in with HOME=/"
msgstr "No hi ha directori, entrant amb HOME=/"

#, c-format
msgid "Cannot execute %s"
msgstr "No es pot executar %s"

#, c-format
msgid "Invalid root directory \"%s\"\n"
msgstr "El directori arrel «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "Can't change root directory to \"%s\"\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar el directori arrel a «%s»\n"

msgid "No utmp entry. You must exec \"login\" from the lowest level \"sh\""
msgstr ""
"No hi ha entrada utmp. Heu d'executar «login» des del «sh» de nivell més baix"

msgid "Unable to determine your tty name."
msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de la vostra tty."

#, c-format
msgid "malloc(%d) failed\n"
msgstr "malloc(%d) ha fallat\n"

msgid "Password: "
msgstr "Contrasenya: "

#, c-format
msgid "%s's Password: "
msgstr "Contrasenya de l'usuari %s: "

#, c-format
msgid ""
"Usage: chage [options] user\n"
"\n"
"Options:\n"
" -d, --lastday LAST_DAY\tset last password change to LAST_DAY\n"
" -E, --expiredate EXPIRE_DATE\tset account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -I, --inactive INACTIVE\tset password inactive after expiration\n"
"\t\t\t\tto INACTIVE\n"
" -l, --list\t\t\tshow account aging information\n"
" -m, --mindays MIN_DAYS\tset minimum number of days before password\n"
"\t\t\t\tchange to MIN_DAYS\n"
" -M, --maxdays MAX_DAYS\tset maximim number of days before password\n"
"\t\t\t\tchange to MAX_DAYS\n"
" -W, --warndays WARN_DAYS\tset expiration warning days to WARN_DAYS\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: chage [opcions] usuari\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -d, --lastday ÚLTIM_DIA\testableix l'últim canvi de contrasenya\n"
"\t\t\t\ta ÚLTIM_DIA\n"
" -E, --expiredate DATA_EXPIRACIÓ\testableix la data d'expiració del\n"
"\t\t\t\tcompte a DATA_EXPIRACIÓ\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquesta ajuda i acaba\n"
" -I, --inactive INACTIVA\testableix la contrasenya inactiva després\n"
"\t\t\t\td'expiració a INACTIVA\n"
" -l, --list\t\t\tmostra informació d'envelliment del compte\n"
" -m, --mindays DIES_MÍN\testableix el número mínim de dies abans\n"
"\t\t\t\tde canvi de contrasenya a DIES_MÍN\n"
" -M, --maxdays DIES_MÀX\testableix el número màxim de dies abans\n"
"\t\t\t\tde canvi de contrasenya a DIES_MÀX\n"
" -W, --warndays DIES_AVÍS\testableix els dies d'avís d'expiració\n"
"\t\t\t\ta DIES_AVÍS\n"

#, c-format
msgid "Enter the new value, or press ENTER for the default\n"
msgstr "Introduïu el nou valor, o premeu ENTER per al predeterminat\n"

msgid "Minimum Password Age"
msgstr "Duració mínima de la contrasenya"

msgid "Maximum Password Age"
msgstr "Duració màxima de la contrasenya"

msgid "Last Password Change (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Últim canvi de contrasenya (AAAA-MM-DD)"

msgid "Password Expiration Warning"
msgstr "Avís de caducitat de la contrasenya"

msgid "Password Inactive"
msgstr "Contrasenya inactiva"

msgid "Account Expiration Date (YYYY-MM-DD)"
msgstr "Data de caducitat per al compte (AAAA-MM-YY)"

#, c-format
msgid "Last password change\t\t\t\t\t: "
msgstr "Últim canvi de contrasenya\t\t\t\t: "

#, c-format
msgid "never\n"
msgstr "mai\n"

#, c-format
msgid "password must be changed"
msgstr "s'ha de canviar la contrasenya"

#, c-format
msgid "Password expires\t\t\t\t\t: "
msgstr "La contrasenya caduca\t\t\t\t\t: "

#, c-format
msgid "Password inactive\t\t\t\t\t: "
msgstr "Contrasenya inactiva\t\t\t\t\t: "

#, c-format
msgid "Account expires\t\t\t\t\t\t: "
msgstr "El compte caduca\t\t\t\t\t: "

#, c-format
msgid "Minimum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número mínim de dies entre canvi de contrasenya\t\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "Maximum number of days between password change\t\t: %ld\n"
msgstr "Número màxim de dies entre canvi de contrasenya\t\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "Number of days of warning before password expires\t: %ld\n"
msgstr "Número de dies d'avís abans que la contrasenya expiri\t: %ld\n"

#, c-format
msgid "%s: do not include \"l\" with other flags\n"
msgstr "%s: no inclogueu «l» amb altres senyaladors\n"

#, c-format
msgid "%s: Permission denied.\n"
msgstr "%s: Permís denegat.\n"

#, c-format
msgid "%s: PAM authentication failed\n"
msgstr "%s: l'autenticació PAM ha fallat\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open password file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown user %s\n"
msgstr "%s: l'usuari %s desconegut\n"

#, c-format
msgid "%s: the shadow password file is not present\n"
msgstr "%s: el fitxer de contrasenyes ombra no és present\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
msgstr "%s: ha fallat el despreniment de privilegis (%s)\n"

#, c-format
msgid "Changing the aging information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació de caducitat per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: error changing fields\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en canviar els camps\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update password file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't rewrite shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't rewrite password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph]\n"
"\t[-h home_ph] [-o other] [user]\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
"\t[-h tel_casa] [-o altre] [usuari]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-f full_name] [-r room_no] [-w work_ph] [-h home_ph]\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: %s [-f nom_complet] [-r num_habitació] [-w tel_feina]\n"
"[-h tel_casa]\n"

msgid "Full Name"
msgstr "Nom complet"

#, c-format
msgid "\tFull Name: %s\n"
msgstr "\tNom complet: %s\n"

msgid "Room Number"
msgstr "Número d'habitació"

#, c-format
msgid "\tRoom Number: %s\n"
msgstr "\tNúmero d'habitació: %s\n"

msgid "Work Phone"
msgstr "Telèfon de la feina"

#, c-format
msgid "\tWork Phone: %s\n"
msgstr "\tTelèfon de la feina: %s\n"

msgid "Home Phone"
msgstr "Telèfon de casa"

#, c-format
msgid "\tHome Phone: %s\n"
msgstr "\tTelèfon de casa: %s\n"

msgid "Other"
msgstr "Altre"

#, c-format
msgid "%s: Cannot determine your user name.\n"
msgstr "%s: No s'ha pogut determinar el seu nom d'usuari.\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot change user `%s' on NIS client.\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut canviar l'usuari «%s» al client NIS.\n"

#, c-format
msgid "%s: `%s' is the NIS master for this client.\n"
msgstr "%s: «%s» és el mestre NIS per a aquest client.\n"

#, c-format
msgid "Changing the user information for %s\n"
msgstr "S'està canviant la informació d'usuari per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid name: \"%s\"\n"
msgstr "%s: el nom no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid room number: \"%s\"\n"
msgstr "%s: el número d'habitació no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid work phone: \"%s\"\n"
msgstr "%s: el telèfon de casa no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid home phone: \"%s\"\n"
msgstr "%s: el telèfon de la feina no és vàlid: «%s»\n"

#, c-format
msgid "%s: \"%s\" contains illegal characters\n"
msgstr "%s: «%s» conté caràcters il·legals\n"

#, c-format
msgid "%s: fields too long\n"
msgstr "%s: els camps són massa llargs\n"

#, c-format
msgid "Cannot change ID to root.\n"
msgstr "No s'ha pogut canviar l'ID al de root.\n"

#, c-format
msgid "Cannot lock the password file; try again later.\n"
msgstr ""
"No s'ha pogut bloquejar el fitxer de contrasenyes; intenteu-ho més tard\n"

#, c-format
msgid "Cannot open the password file.\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes.\n"

#, c-format
msgid "%s: %s not found in /etc/passwd\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/passwd»\n"

#, c-format
msgid "Error updating the password entry.\n"
msgstr "Error en actualitzar l'entrada de la contrasenya.\n"

#, c-format
msgid "Cannot commit password file changes.\n"
msgstr "No es poden confirmar els canvis del fitxer de contrasenyes.\n"

#, c-format
msgid "Cannot unlock the password file.\n"
msgstr "No s'ha pogut desbloquejar el fitxer de contrasenyes.\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: chpasswd [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -e, --encrypted\tsupplied passwords are encrypted\n"
" -h, --help\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -m, --md5\t\tuse MD5 encryption instead DES when the supplied\n"
"\t\t\tpasswords are not encrypted\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: chpasswd [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -e, --encrypted\tles contrasenyes proveïdes estan xifrades\n"
" -h, --help\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -m, --md5\t\tusa xifrat MD5 en comptes de DES quan les contrasenyes\n"
"\t\t\tproveïdes no estan xifrades\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock password file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open shadow file\n"
msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: line too long\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia és massa llarga\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: missing new password\n"
msgstr "%s: línia %d: manca la nova contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: unknown user %s\n"
msgstr "%s: línia %d: l'usuari %s és desconegut\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot update password entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut actualitzar l'entrada de la contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: error detected, changes ignored\n"
msgstr "%s: s'ha detectat un error, els canvis s'han ignorat\n"

#, c-format
msgid "%s: error updating shadow file\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: error updating password file\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-s shell] [name]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-s intèrpret] [nom]\n"

msgid "Login Shell"
msgstr "Intèrpret d'accés"

#, c-format
msgid "You may not change the shell for %s.\n"
msgstr "No podeu canviar l'intèrpret per a %s.\n"

#, c-format
msgid "Changing the login shell for %s\n"
msgstr "S'està canviant l'intèrpret d'accés per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: Invalid entry: %s\n"
msgstr "%s: L'entrada no és vàlida: %s\n"

#, c-format
msgid "%s is an invalid shell.\n"
msgstr "%s no és un intèrpret vàlid.\n"

#, c-format
msgid "Usage: expiry {-f|-c}\n"
msgstr "Forma d'ús: expiry {-f|-c}\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown user\n"
msgstr "%s: l'usuari és desconegut\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: faillog [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a, --all\t\t\tdisplay faillog records for all users\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -l, --lock-time SEC\t\tafter failed login lock accout to SEC seconds\n"
" -m, --maximum MAX\t\tset maximum failed login counters to MAX\n"
" -r, --reset\t\t\treset the counters of login failures\n"
" -t, --time DAYS\t\tdisplay faillog records more recent than DAYS\n"
" -u, --user LOGIN\t\tdisplay faillog record or maintains failure counters\n"
"\t\t\t\tand limits (if used with -r, -m or -l options) only\n"
"\t\t\t\tfor user with LOGIN\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: faillog [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -a, --all\t\t\tmostra els registres de faillog de tots els usuaris\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -l, --lock-time SEG\t\tbloqueja durant SEG segons després d'una fallada\n"
"\t\t\t\td'accés\n"
" -m, --maximum MÀX\t\tespecifica els comptadors màxims de fallades\n"
"\t\t\t\td'accés a MÀX\n"
" -r, --reset\t\t\treinicialitza els comptadors de fallades d'accés\n"
" -t, --time DIES\t\tmostra registres de faillog més recents que DIES\n"
" -u, --user ACCÉS\t\tmostra registre de faillog o manté comptadors de\n"
"\t\t\t\tfallades i límits (si es fa servir amb les opcions -r, -m o -l)\n"
"\t\t\t\tnomes per a usuaris amb ACCÉS\n"

#, c-format
msgid "Login    Failures Maximum Latest          On\n"
msgstr "Accés    Fallades Màxim  Últim          A\n"

#, c-format
msgid " [%lds left]"
msgstr " [falten %lds]"

#, c-format
msgid " [%lds lock]"
msgstr " [bloquejat %lds]"

#, c-format
msgid "Unknown User: %s\n"
msgstr "L'usuari és desconegut: %s\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r|-R] group\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r|-R] grup\n"

#, c-format
msgid "    %s [-a user] group\n"
msgstr "    %s [-a usuari] grup\n"

#, c-format
msgid "    %s [-d user] group\n"
msgstr "    %s [-d usuari] grup\n"

#, c-format
msgid "    %s [-A user,...] [-M user,...] group\n"
msgstr "    %s [-A usuari,...] [-M usuari,...] grup\n"

#, c-format
msgid "    %s [-M user,...] group\n"
msgstr "    %s [-M usuari,...] grup\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow group passwords required for -A\n"
msgstr "%s: contrasenyes ombra de grups requerides per a «-A»\n"

#, c-format
msgid "Who are you?\n"
msgstr "Qui sou?\n"

#, c-format
msgid "unknown group: %s\n"
msgstr "El grup és desconegut: %s\n"

#, c-format
msgid "Adding user %s to group %s\n"
msgstr "S'està afegint l'usuari %s al grup %s\n"

#, c-format
msgid "Removing user %s from group %s\n"
msgstr "S'està eliminant l'usuari %s del grup %s\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown member %s\n"
msgstr "%s: El membre %s és desconegut\n"

#, c-format
msgid "%s: Not a tty\n"
msgstr "%s: No és una tty\n"

#, c-format
msgid "Changing the password for group %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per al grup %s\n"

msgid "New Password: "
msgstr "Nova contrasenya: "

msgid "Re-enter new password: "
msgstr "Reintroduïu la nova contrasenya: "

msgid "They don't match; try again"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou."

#, c-format
msgid "%s: Try again later\n"
msgstr "%s: Intenteu-ho de nou més tard.\n"

#, c-format
msgid "%s: can't get lock\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir el bloqueig\n"

#, c-format
msgid "%s: can't get shadow lock\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir el bloqueig del fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update entry\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update shadow entry\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada del fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't re-write file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer\n"

#, c-format
msgid "%s: can't re-write shadow file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't unlock file\n"
msgstr "%s: no es pot desbloquejar el fitxer\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: groupadd [options] group\n"
"\n"
"Options:\n"
" -f, --force\t\tforce exit with success status if the specified\n"
"\t\t\t\tgroup already exists\n"
" -g, --gid GID\t\tuse GID for the new group\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -K, --key KEY=VALUE\t\toverrides /etc/login.defs defaults\n"
" -o, --non-unique\t\tallow create group with duplicate\n"
"\t\t\t\t(non-unique) GID\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: groupadd [opcions] grup\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -f, --force\t\tforça la sortida amb un estat d'èxit si el grup\n"
"\t\t\t\tespecificat ja existeix\n"
" -g, --gid GID\t\tusa GID per al nou grup\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -K, --key CLAU=VALOR\t\tsubstitueix els valors predeterminats de\n"
"\t\t\t\t/etc/login.defs\n"
" -o, --non-unique\t\tpermet crear grups amb GID duplicats\n"
"\t\t\t\t(no únics)\n"

#, c-format
msgid "%s: error adding new group entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: name %s is not unique\n"
msgstr "%s: el nom %s no és únic\n"

#, c-format
msgid "%s: GID %u is not unique\n"
msgstr "%s: el GID %u no és únic\n"

#, c-format
msgid "%s: can't get unique GID\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un GID únic\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is not a valid group name\n"
msgstr "%s: %s no és un nom de grup valid\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite group file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to lock group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to lock shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grup ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grup ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid group %s\n"
msgstr "%s: el grup %s no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: -K requires KEY=VALUE\n"
msgstr "%s: «-K» requereix CLAU=VALOR\n"

#, c-format
msgid "%s: group %s exists\n"
msgstr "%s: el grup %s existeix\n"

#, c-format
msgid "Usage: groupdel group\n"
msgstr "Forma d'ús: groupdel grup\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing group entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing shadow group entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de grup ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot remove user's primary group.\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari.\n"

#, c-format
msgid "%s: group %s does not exist\n"
msgstr "%s: el grup %s no existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: group %s is a NIS group\n"
msgstr "%s: el grup %s no és un grup NIS\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is the NIS master\n"
msgstr "%s: %s és el mestre NIS\n"

#, c-format
msgid "Usage: groupmod [-g gid [-o]] [-n name] group\n"
msgstr "Forma d'ús: groupmod [-g gid [-o]] [-n nom] grup\n"

#, c-format
msgid "%s: %s not found in /etc/group\n"
msgstr "%s: no s'ha trobat %s a «/etc/group»\n"

#, c-format
msgid "%s: %u is not a unique GID\n"
msgstr "%s: %u no és un GID únic\n"

#, c-format
msgid "%s: %s is not a unique name\n"
msgstr "%s: %s no és un nom únic\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group [gshadow]]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup [grup_ombra]]\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup]\n"

#, c-format
msgid "No\n"
msgstr "No\n"

#, c-format
msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
msgstr "%s: «-s» i «-r» són incompatibles\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot lock file %s\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer %s\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open file %s\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer %s\n"

#, c-format
msgid "invalid group file entry\n"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "delete line `%s'? "
msgstr "voleu eliminar la línia «%s»? "

#, c-format
msgid "duplicate group entry\n"
msgstr "l'entrada de grup està duplicada\n"

#, c-format
msgid "invalid group name `%s'\n"
msgstr "el nom de grup «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "group %s: no user %s\n"
msgstr "grup %s: no existeix l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "delete member `%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre «%s»? "

#, c-format
msgid "invalid shadow group file entry\n"
msgstr "l'entrada del fitxer de grup ombra no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "duplicate shadow group entry\n"
msgstr "l'entrada de grup ombra està duplicada\n"

#, c-format
msgid "no matching group file entry\n"
msgstr "no hi ha entrades coincidents al fitxer de grup\n"

#, c-format
msgid "shadow group %s: no administrative user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari administratiu %s\n"

#, c-format
msgid "delete administrative member `%s'? "
msgstr "voleu eliminar el membre administratiu «%s»? "

#, c-format
msgid "shadow group %s: no user %s\n"
msgstr "grup ombra %s: no existeix l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot update file %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer %s\n"

#, c-format
msgid "%s: the files have been updated\n"
msgstr "%s: el fitxer s'ha actualitzat\n"

#, c-format
msgid "%s: no changes\n"
msgstr "%s: no hi ha canvis\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't remove shadow group %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el grup ombra %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update shadow entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada ombra per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update entry for group %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per al grup %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update group file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: can't delete shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "Usage: id [-a]\n"
msgstr "Forma d'ús: id [-a]\n"

#, c-format
msgid "Usage: id\n"
msgstr "Forma d'ús: id\n"

#, c-format
msgid " groups="
msgstr " grup="

#, c-format
msgid ""
"Usage: lastlog [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b, --before DAYS\tprint only lastlog records older than DAYS\n"
" -h, --help\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -t, --time DAYS\tprint only lastlog records more recent than DAYS\n"
" -u, --user LOGIN\tprint lastlog record for user with specified LOGIN\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: lastlog [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -b, --before DIES\tmostra només els registres de lastlog més antics\n"
"\t\t\t\tque DIES\n"
" -h, --help\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -t, --time DIES\tmostra només els registres de lastlog més recents\n"
"\t\t\t\tque DIES\n"
" -u, --user ACCÉS\tmostra el registre de lastlog per a l'usuari amb\n"
"\t\t\t\tACCÉS especific\n"

#, c-format
msgid "Username     Port   From       Latest\n"
msgstr "Usuari      Port   Des de      Últim\n"

#, c-format
msgid "Username        Port   Latest\n"
msgstr "Usuari         Port   Últim\n"

msgid "**Never logged in**"
msgstr "**No ha entrat mai**"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-p] [name]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-p] [nom]\n"

#, c-format
msgid "    %s [-p] [-h host] [-f name]\n"
msgstr "    %s [-p] [-h ordinador] [-f nom]\n"

#, c-format
msgid "    %s [-p] -r host\n"
msgstr "    %s [-p] -r ordinador\n"

#, c-format
msgid "Invalid login time\n"
msgstr "El temps d'accés no és vàlid\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"System closed for routine maintenance\n"
msgstr ""
"\n"
"Sistema tancat per a manteniment rutinari\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"[Disconnect bypassed -- root login allowed.]\n"
msgstr ""
"\n"
"[S'ha evitat la desconnexió -- l'accés de root està permès.]\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"Login timed out after %d seconds.\n"
msgstr ""
"\n"
"L'accés ha caducat després de %d segons.\n"

#, c-format
msgid " on `%.100s' from `%.200s'"
msgstr " a «%.100s» des de «%.200s»"

#, c-format
msgid " on `%.100s'"
msgstr " a «%.100s»"

#, c-format
msgid "login: PAM Failure, aborting: %s\n"
msgstr "login: fallada de PAM, s'està avortant: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"Login incorrect\n"
msgstr ""
"\n"
"Accés incorrecte\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s login: "
msgstr ""
"\n"
"%s accés: "

msgid "Login incorrect"
msgstr "Accés incorrecte"

#, c-format
msgid "%s: failure forking: %s"
msgstr "%s: fallada al fer fork: %s"

msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout.\n"
msgstr "Avís: accés reactivat després d'un bloqueig temporal.\n"

#, c-format
msgid "Last login: %s on %s"
msgstr "Últim accés: %s a %s"

#, c-format
msgid "Last login: %.19s on %s"
msgstr "Última accés: %.19s a %s"

#, c-format
msgid " from %.*s"
msgstr " des de %.*s"

msgid ""
"login time exceeded\n"
"\n"
msgstr ""
"temps d'accés excedit\n"
"\n"

#, c-format
msgid "Usage: newgrp [-] [group]\n"
msgstr "Forma d'ús: newgrp [-] [grup]\n"

#, c-format
msgid "Usage: sg group [[-c] command]\n"
msgstr "Forma d'ús: sg grup [[-c] ordre]\n"

#, c-format
msgid "unknown UID: %u\n"
msgstr "El UID és desconegut: %u\n"

#, c-format
msgid "unknown GID: %lu\n"
msgstr "El GID és desconegut: %lu\n"

msgid "Sorry.\n"
msgstr "Disculpeu.\n"

#, c-format
msgid "too many groups\n"
msgstr "hi ha massa grups\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [input]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [entrada]\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock /etc/passwd.\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar «/etc/passwd».\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock files, try again later\n"
msgstr "%s: no es poden bloquejar els fitxers, intenteu-ho més tard\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open files\n"
msgstr "%s: no es poden obrir els fitxers\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: invalid line\n"
msgstr "%s: línia %d: la línia no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create GID\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot crear el GID\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't create UID\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot crear el UID\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: cannot find user %s\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot trobar l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update password\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar la contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: mkdir failed\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut crear el directori\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: chown failed\n"
msgstr "%s: línia %d: no s'ha pogut canviar el propietari\n"

#, c-format
msgid "%s: line %d: can't update entry\n"
msgstr "%s: línia %d: no es pot actualitzar l'entrada\n"

#, c-format
msgid "%s: error updating files\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar el fitxer\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: passwd [options] [login]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a, --all\t\t\treport password status on all accounts\n"
" -d, --delete\t\t\tdelete the password for the named account\n"
" -e, --expire\t\t\tforce expire the password for the named account\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -k, --keep-tokens\t\tchange password only if expired\n"
" -i, --inactive INACTIVE\tset password inactive after expiration\n"
"\t\t\t\tto INACTIVE\n"
" -l, --lock\t\t\tlock the named account\n"
" -n, --mindays MIN_DAYS\tset minimum number of days before password\n"
"\t\t\t\tchange to MIN_DAYS\n"
" -q, --quiet\t\t\tquiet mode\n"
" -r, --repository REPOSITORY\tchange password in REPOSITORY repository\n"
" -S, --status\t\t\treport password status on the named account\n"
" -u, --unlock\t\t\tunlock the named account\n"
" -w, --warndays WARN_DAYS\tset expiration warning days to WARN_DAYS\n"
" -x, --maxdays MAX_DAYS\tset maximim number of days before password\n"
"\t\t\t\tchange to MAX_DAYS\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: passwd [opcions] [accés]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -a, --all\t\t\tinforma de l'estat de la contrasenya per a tots els\n"
"\t\t\t\tcomptes\n"
" -d, --delete\t\t\tborra la contrasenya per al compte anomenat\n"
" -e, --expire\t\t\tforça la caducació de la contrasenya per al compte\n"
"\t\t\t\tanomenat\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -k, --keep-tokens\t\tcanvia la contrasenya només si ha caducat\n"
" -i, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
" -l, --lock\t\t\tbloqueja el compte anomenat\n"
" -n, --mindays DIES_MÍN\testableix els dies mínims abans del canvi de\n"
"\t\t\t\tcontrasenya a DIES_MÍN\n"
" -q, --quiet\t\t\tmode silenciós\n"
" -r, --repository REPOSITORI\tcanvia contrasenya en el REPOSITORI\n"
" -S, --status\t\t\tinforma de l'estat de la contrasenya per al compte\n"
"\t\t\t\tanomenat\n"
" -u, --unlock\t\t\tdesbloqueja el compte anomenat\n"
" -w, --warndays DIES_AVÍS\testableix els dies d'avís de caducació\n"
"\t\t\t\ta DIES_AVÍS\n"
" -x, --maxdays DIES_MÀX\testableix els dies màxims abans del canvi de\n"
"\t\t\t\tcontrasenya a DIES_MÀX\n"

msgid "Old password: "
msgstr "Contrasenya antiga: "

#, c-format
msgid ""
"Enter the new password (minimum of %d, maximum of %d characters)\n"
"Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.\n"
msgstr ""
"Introduïu la nova contrasenya (un mínim de %d i un màxim de %d caràcters)\n"
"Si us plau feu servir una combinació de lletres majúscules i minúscules i\n"
"números.\n"

msgid "New password: "
msgstr "Contrasenya nova:"

#, c-format
msgid "Try again.\n"
msgstr "Intenteu-ho de nou.\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"Warning: weak password (enter it again to use it anyway).\n"
msgstr ""
"\n"
"Avís: contrasenya feble (introduïu-la de nou per fer-la servir igualment).\n"

#, c-format
msgid "They don't match; try again.\n"
msgstr "No coincideixen; intenteu-ho de nou.\n"

#, c-format
msgid "The password for %s cannot be changed.\n"
msgstr "No es pot canviar la contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid "Sorry, the password for %s cannot be changed yet.\n"
msgstr "Disculpeu, la contrasenya per a %s encara no es pot canviar.\n"

#, c-format
msgid "%s: out of memory\n"
msgstr "%s: sense memòria\n"

#, c-format
msgid "%s: repository %s not supported\n"
msgstr "%s: el repositori %s no està suportat\n"

#, c-format
msgid "%s: You may not view or modify password information for %s.\n"
msgstr "%s: No podeu veure o canviar la informació de contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid "Changing password for %s\n"
msgstr "S'està canviant la contrasenya per a %s\n"

#, c-format
msgid "The password for %s is unchanged.\n"
msgstr "No s'ha canviat la contrasenya per a %s.\n"

#, c-format
msgid "Password changed.\n"
msgstr "S'ha canviat la contrasenya.\n"

#, c-format
msgid "Password set to expire.\n"
msgstr "S'ha establert la contrasenya a caducada.\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-q] [-r] [-s] [contrasenya [ombra]]\n"

#, c-format
msgid "invalid password file entry\n"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "duplicate password entry\n"
msgstr "l'entrada de contrasenya està duplicada\n"

#, c-format
msgid "invalid user name '%s'\n"
msgstr "el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "user %s: no group %u\n"
msgstr "usuari %s: no existeix el grup %u\n"

#, c-format
msgid "user %s: directory %s does not exist\n"
msgstr "usuari %s: el directori %s no existeix\n"

#, c-format
msgid "user %s: program %s does not exist\n"
msgstr "usuari %s: el programa %s no existeix\n"

#, c-format
msgid "invalid shadow password file entry\n"
msgstr "l'entrada del fitxer de contrasenyes ombra no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "duplicate shadow password entry\n"
msgstr "entrada de contrasenya ombra duplicada\n"

#, c-format
msgid "no matching password file entry\n"
msgstr "cap entrada del fitxer de contrasenyes coincideix\n"

#, c-format
msgid "user %s: last password change in the future\n"
msgstr "usuari %s: l'últim canvi de contrasenya s'ha produït en el futur\n"

#, c-format
msgid "%s: can't lock passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: can't open passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: can't remove shadow entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar l'entrada ombra per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update passwd entry for %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada de la contrasenya per a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update shadow file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update passwd file\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: can't update entry for user %s\n"
msgstr "%s: no es pot actualitzar l'entrada per a l'usuari %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't delete shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot eliminar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "Access to su to that account DENIED.\n"
msgstr "L'accés de «su» a aquest compte està DENEGAT.\n"

#, c-format
msgid "Password authentication bypassed.\n"
msgstr "S'ha evitat l'autenticació de contrasenya.\n"

#, c-format
msgid "Please enter your OWN password as authentication.\n"
msgstr ""
"Si us plau introduïu la vostra PRÒPIA contrasenya com a autenticació.\n"

msgid "Sorry."
msgstr "Disculpeu."

#, c-format
msgid "%s: %s\n"
msgstr "%s: %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: su [options] [login]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -, -l, --login\t\tmake the shell a login shell\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment\tdo not reset environment variables, and keep\n"
"\t\t\t\tthe same shell\n"
" -s, --shell SHELL\t\tuse SHELL instead of the default in passwd\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: su [opcions] [accés]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -, -l, --login\t\tfa de l'interpret d'ordres un d'accés\n"
" -m, -p,\n"
" --preserve-environment\tno reinicialitza les variables d'entorn, i\n"
"\t\t\t\tmanté el mateix interpret d'ordres\n"
" -s, --shell INTÈRPRET\tfa servir INTÈRPRET en comptes del predeterminat\n"
"\t\t\t\ta passwd\n"

#, c-format
msgid "%s: must be run from a terminal\n"
msgstr "%s: s'ha d'executar des d'una terminal\n"

#, c-format
msgid "%s: pam_start: error %d\n"
msgstr "%s: pam_start: s'ha produït un error %d\n"

#, c-format
msgid "Unknown id: %s\n"
msgstr "L'id és desconegut: %s\n"

#, c-format
msgid "You are not authorized to su %s\n"
msgstr "No esteu autoritzats a usar «su %s»\n"

msgid "(Enter your own password)"
msgstr "(Introduïu la vostra pròpia contrasenya)"

#, c-format
msgid ""
"%s: %s\n"
"(Ignored)\n"
msgstr ""
"%s: %s\n"
"(Ignorat)\n"

#, c-format
msgid "No shell\n"
msgstr "No hi ha intèrpret\n"

#, c-format
msgid "No password file\n"
msgstr "No hi ha fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "No password entry for 'root'\n"
msgstr "No hi ha entrada de contrasenya per a «root»\n"

msgid ""
"\n"
"Type control-d to proceed with normal startup,\n"
"(or give root password for system maintenance):"
msgstr ""
"\n"
"Pitgeu «control-d» per a continuar amb l'inici normal de sistema,\n"
"(o introduïu la contrasenya de «root» per a manteniment del sistema):"

msgid "Entering System Maintenance Mode\n"
msgstr "S'està entrant en mode de manteniment del sistema\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid numeric argument `%s'\n"
msgstr "%s: l'argument numèric «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown GID %s\n"
msgstr "%s: el GID %s és desconegut\n"

#, c-format
msgid "%s: unknown group %s\n"
msgstr "%s: el grup %s és desconegut\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot create new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot crear un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open new defaults file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir un fitxer nou de preferències predeterminades\n"

#, c-format
msgid "%s: rename: %s"
msgstr "%s: renombra: %s"

#, c-format
msgid "%s: group `%s' is a NIS group.\n"
msgstr "%s: el grup «%s» és un grup NIS.\n"

#, c-format
msgid "%s: too many groups specified (max %d).\n"
msgstr "%s: s'han especificat massa grups (màx de %d).\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: useradd [options] LOGIN\n"
"\n"
"Options:\n"
" -b, --base-dir BASE_DIR\tbase directory for the new user account\n"
"\t\t\t\thome directory\n"
" -c, --comment COMMENT\t\tset the GECOS field for the new user account\n"
" -d, --home-dir HOME_DIR\thome directory for the new user account\n"
" -D, --defaults\t\tprint or save modified default useradd\n"
"\t\t\t\tconfiguration\n"
" -e, --expiredate EXPIRE_DATE\tset account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
" -f, --inactive INACTIVE\tset password inactive after expiration\n"
"\t\t\t\tto INACTIVE\n"
" -g, --gid GROUP\t\tforce use GROUP for the new user account\n"
" -G, --groups GROUPS\t\tlist of supplementary groups for the new\n"
"\t\t\t\tuser account\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -k, --skel SKEL_DIR\t\tspecify an alternative skel directory\n"
" -K, --key KEY=VALUE\t\toverrides /etc/login.defs defaults\n"
" -m, --create-home\t\tcreate home directory for the new user\n"
"\t\t\t\taccount\n"
" -o, --non-unique\t\tallow create user with duplicate\n"
"\t\t\t\t(non-unique) UID\n"
" -p, --password PASSWORD\tuse encrypted password for the new user\n"
"\t\t\t\taccount\n"
" -s, --shell SHELL\t\tthe login shell for the new user account\n"
" -u, --uid UID\t\t\tforce use the UID for the new user account\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: useradd [opcions] ACCÉS\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -b, --base-dir DIR_BASE\tdirectori base per al directori home del\n"
"\t\t\t\tnou compte d'usuari\n"
" -c, --comment COMENTARI\testableix el camp GECOS per al nou compte\n"
"\t\t\t\td'usuari\n"
" -d, --home-dir DIR_HOME\tdirectori home per al nou compte d'usuari\n"
" -D, --defaults\t\tmostra o guarda les modificacions a les\n"
"\t\t\t\tconfiguracions predeterminades de useradd\n"
" -e, --expiredate DATA_CADUCA\testableix la data de caducació del\n"
"\t\t\t\tcompte a DATA_CADUCA\n"
" -f, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
" -g, --gid GRUP\t\tforça l'ús del GRUP per al nou compte creat\n"
" -G, --groups GRUPS\t\tllista de grups suplementaris per al nou\n"
"\t\t\t\tcompte d'usuari\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -k, --skel DIR_SKEL\t\tespecifica un directori skel alternatiu\n"
" -K, --key CLAU=VALOR\t\tsubstitueix els valors predeterminats de\n"
"\t\t\t\t/etc/login.defs\n"
" -m, --create-home\t\tcrea el directori home per al nou compte\n"
"\t\t\t\td'usuari\n"
" -o, --non-unique\t\tpermet crear usuaris amb UID duplicats\n"
"\t\t\t\t(no únics)\n"
" -p, --password CONTRASENYA\tusa contrasenya xifrada per al nou compte\n"
"\t\t\t\td'usuari\n"
" -s, --shell INTÈRPRET\t\tl'intèrpret d'accés per al nou compte d'usuari\n"
" -u, --uid UID\t\t\tforça l'ús de UID per al nou compte d'usuari\n"

#, c-format
msgid "%s: UID %u is not unique\n"
msgstr "%s: el UID %u no és únic\n"

#, c-format
msgid "%s: can't get unique UID\n"
msgstr "%s: no es pot obtenir un UID únic\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid base directory `%s'\n"
msgstr "%s: el directori base «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid comment `%s'\n"
msgstr "%s: el comentari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid home directory `%s'\n"
msgstr "%s: el directori home «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid date `%s'\n"
msgstr "%s: la data «%s» no és vàlida\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e»\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-f»\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid field `%s'\n"
msgstr "%s: el camp «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid shell `%s'\n"
msgstr "%s: l'intèrpret «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: invalid user name '%s'\n"
msgstr "%s: el nom d'usuari «%s» no és vàlid\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot rewrite shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot reescriure el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to lock password file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: unable to open password file\n"
msgstr "%s: no es pot d'obrir el fitxer de contrasenyes\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot lock shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot bloquejar el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open shadow password file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: error locking group file\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en bloquejar el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: error opening group file\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: error locking shadow group file\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en bloquejar el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: error opening shadow group file\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en obrir el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: error adding new password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: error adding new shadow password entry\n"
msgstr ""
"%s: s'ha produït un error en afegir la nova entrada de contrasenya ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot create directory %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear el directori %s\n"

#, c-format
msgid "No group named \"mail\" exists, creating mail spool with mode 0600.\n"
msgstr ""
"No existeix el grup «mail», s'està creant la cua de correu amb mode 0600.\n"

#, c-format
msgid "Can't create mail spool for user %s.\n"
msgstr "No es pot crear la cua de correu per a l'usuari %s.\n"

#, c-format
msgid "%s: user %s exists\n"
msgstr "%s: l'usuari %s existeix\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: group %s exists - if you want to add this user to that group, use -g.\n"
msgstr ""
"%s: el grup %s existeix, si voleu afegir aquest usuari a aquest grup, useu «-"
"g».\n"

#, c-format
msgid ""
"%s: warning: the home directory already exists.\n"
"Not copying any file from skel directory into it.\n"
msgstr ""
"%s: avís: el directori home ja existeix.\n"
"No s'hi copiarà cap fitxer del directori skel.\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: CREATE_HOME not supported, please use -m instead.\n"
msgstr ""
"%s: avís: CREATE_HOME no està suportat, si us plau useu «-m» en el seu "
"lloc.\n"

#, c-format
msgid "Usage: %s [-r] name\n"
msgstr "Forma d'ús: %s [-r] nom\n"

#, c-format
msgid "%s: error updating group entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"

#, c-format
msgid "%s: Cannot remove group %s which is a primary group for another user.\n"
msgstr ""
"%s: no es pot eliminar el grup %s, que és el grup primari per un altre "
"usuari.\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups\n"

#, c-format
msgid "%s: cannot open shadow group file\n"
msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de grups ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: error deleting password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: error deleting shadow password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: user %s is currently logged in\n"
msgstr "%s: l'usuari %s està actualment dins el sistema\n"

#, c-format
msgid "%s: %s not owned by %s, not removing\n"
msgstr "%s: %s no és propietat de %s, no s'elimina\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: can't remove "
msgstr "%s: avís: no es pot eliminar "

#, c-format
msgid "%s: user %s does not exist\n"
msgstr "%s: l'usuari %s no existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: user %s is a NIS user\n"
msgstr "%s: l'usuari %s és un usuari NIS\n"

#, c-format
msgid "%s: not removing directory %s (would remove home of user %s)\n"
msgstr "%s: no s'elimina el directori %s (eliminaria el home de l'usuari %s)\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing directory %s\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar el directori %s\n"

#, c-format
msgid ""
"Usage: usermod [options] login\n"
"\n"
"Options:\n"
" -a, --append GROUP\t\tappend the user to the supplemental GROUP\n"
" -c, --comment COMMENT\t\tnew value of the GECOS field\n"
" -d, --home HOME_DIR\t\tnew login directory for the new user account\n"
" -e, --expiredate EXPIRE_DATE\tset account expiration date to EXPIRE_DATE\n"
" -f, --inactive INACTIVE\tset password inactive after expiration\n"
"\t\t\t\tto INACTIVE\n"
" -g, --gid GROUP\t\tforce use GROUP as new initial login group\n"
" -G, --groups GROUPS\t\tlist of supplementary GROUPS\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -l, --login LOGIN\t\tnew value of the login name\n"
" -L, --lock\t\t\tlock the user account\n"
" -m, --move-home\t\tmove contents of the home directory to the new\n"
"\t\t\t\tlocation (use only with -d)\n"
" -o, --non-unique\t\tallow using duplicate (non-unique) UID\n"
" -p, --password PASSWORD\tuse encrypted password for the new password\n"
" -s, --shell SHELL\t\tnew login shell for the user account\n"
" -u, --uid UID\t\t\tnew UID for the user account\n"
" -U, --unlock\t\t\tunlock the user account\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: usermod [opcions] accés\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -a, --append GRUP\t\tafegeix l'usuari al GRUP donat\n"
" -c, --comment COMENTARI\t\tnou valor per al camp GECOS\n"
" -d, --home DIR_HOME\t\tnou directori d'accés per al nou compte d'usuari\n"
" -e, --expiredate DATA_CADUCA\testableix la data de caducació del compte\n"
"\t\t\t\ta DATA_CADUCA\n"
" -f, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
" -g, --gid GRUP\t\tforça l'ús de GRUP com a nou grup inicial d'accés\n"
" -G, --groups GRUPS\t\tllista de GRUPS suplementaris\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -l, --login ACCÉS\t\tnou valor per al nom d'accés\n"
" -L, --lock\t\t\tbloqueja el compte d'usuari\n"
" -m, --move-home\t\tmou els continguts del directori home a la nova\n"
"\t\t\t\tlocalització (feu-ho servir només amb -d)\n"
" -o, --non-unique\t\tpermet usar UID duplicats (no únics)\n"
" -p, --password CONTRASENYA\tusa contrasenya xifrada per a la nova\n"
"\t\t\t\tcontrasenya\n"
" -s, --shell INTÈRPRET\tnou intèrpret d'accés per al compte d'usuari\n"
" -u, --uid UID\t\t\tnou UID per al compte d'usuari\n"
" -U, --unlock\t\t\tdesbloqueja el compte d'usuari\n"

#, c-format
msgid "%s: out of memory in update_group\n"
msgstr "%s: sense memòria a update_group\n"

#, c-format
msgid "%s: out of memory in update_gshadow\n"
msgstr "%s: sense memòria a update_gshadow\n"

#, c-format
msgid "%s: no flags given\n"
msgstr "%s: no s'han especificat senyaladors\n"

#, c-format
msgid "%s: shadow passwords required for -e and -f\n"
msgstr "%s: les contrasenyes ombra són requerides per a «-e» i «-f»\n"

#, c-format
msgid "%s: -a flag is ONLY allowed with the -G flag\n"
msgstr "%s: el senyalador «-a» NOMÉS es permet amb el senyalador «-G»\n"

#, c-format
msgid "%s: uid %lu is not unique\n"
msgstr "%s: l'UID %lu no és únic\n"

#, c-format
msgid "%s: error changing password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en canviar l'entrada de contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya\n"

#, c-format
msgid "%s: error removing shadow password entry\n"
msgstr "%s: s'ha produït un error en eliminar l'entrada de contrasenya ombra\n"

#, c-format
msgid "%s: directory %s exists\n"
msgstr "%s: el directori %s ja existeix\n"

#, c-format
msgid "%s: can't create %s\n"
msgstr "%s: no es pot crear %s\n"

#, c-format
msgid "%s: can't chown %s\n"
msgstr "%s: no es pot fer canviar el propietari a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: failed to completely remove old home directory %s"
msgstr ""
"%s: avís: no s'ha pogut eliminar completament l'antic directori home %s"

#, c-format
msgid "%s: cannot rename directory %s to %s\n"
msgstr "%s: no es pot renombrar el directori %s a %s\n"

#, c-format
msgid "%s: warning: %s not owned by %s\n"
msgstr "%s: avís: %s no és propietat de %s\n"

msgid "failed to change mailbox owner"
msgstr "no s'ha pogut canviar el propietari de la bústia de correu"

msgid "failed to rename mailbox"
msgstr "no s'ha pogut renombrar la bústia de correu"

#, c-format
msgid ""
"Usage: vipw [options]\n"
"\n"
"Options:\n"
" -g, --group\t\t\tedit group database\n"
" -h, --help\t\t\tdisplay this help message and exit\n"
" -p, --passwd\t\t\tedit passwd database\n"
" -q, --quiet\t\t\tquiet mode\n"
" -s, --shadow\t\t\tedit shadow or gshadow database\n"
msgstr ""
"Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
"\n"
"Opcions:\n"
" -g, --group\t\t\tedita la base de dades de grup\n"
" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
" -p, --passwd\t\t\tedita la base de dades de passwd\n"
" -q, --quiet\t\t\tmodes silenciós\n"
" -s, --shadow\t\t\tedita la base de dades de shadow o gshadow\n"

#, c-format
msgid ""
"\n"
"%s: %s is unchanged\n"
msgstr ""
"\n"
"%s: no s'ha canviat %s\n"

msgid "Couldn't lock file"
msgstr "No s'ha pogut bloquejar el fitxer"

msgid "Couldn't make backup"
msgstr "No s'ha pogut fer una còpia de seguretat"

#, c-format
msgid "%s: can't restore %s: %s (your changes are in %s)\n"
msgstr "%s: no es pot restaurar %s: %s (els seus canvis estan a %s)\n"

Index: ca.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/shadow/po/ca.po,v
retrieving revision 1.76
diff -u -r1.76 ca.po
--- ca.po	10 Dec 2005 20:49:42 -0000	1.76
+++ ca.po	24 Dec 2005 19:42:32 -0000
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: shadow 4.0.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: kloczek@pld.org.pl\n"
-"POT-Creation-Date: 2005-12-10 21:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-06-21 01:22+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2005-12-14 05:01+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-12-24 21:43+0200\n"
 "Last-Translator: Guillem Jover <guillem@debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -101,27 +101,26 @@
 msgid "You have mail."
 msgstr "Teniu correu."
 
-#, fuzzy
 msgid "no change"
-msgstr "%s: no hi ha canvis\n"
+msgstr "no hi ha canvis"
 
 msgid "a palindrome"
-msgstr ""
+msgstr "un palíndrom"
 
 msgid "case changes only"
-msgstr ""
+msgstr "només canvis de majúscules/minúscules"
 
 msgid "too similar"
-msgstr ""
+msgstr "massa similar"
 
 msgid "too simple"
-msgstr ""
+msgstr "massa senzilla"
 
 msgid "rotated"
-msgstr ""
+msgstr "rotada"
 
 msgid "too short"
-msgstr ""
+msgstr "massa curta"
 
 #, c-format
 msgid "Bad password: %s. "
@@ -138,9 +137,9 @@
 msgid "passwd: password updated successfully\n"
 msgstr "passwd: s'ha actualitzat la contrasenya satisfactòriament\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Incorrect password for %s.\n"
-msgstr "La contrasenya és incorrecte per a «%s»\n"
+msgstr "La contrasenya és incorrecte per a «%s».\n"
 
 #, c-format
 msgid "Unable to cd to \"%s\"\n"
@@ -163,10 +162,10 @@
 
 msgid "No utmp entry. You must exec \"login\" from the lowest level \"sh\""
 msgstr ""
+"No hi ha entrada utmp. Heu d'executar «login» des del «sh» de nivell més baix"
 
-#, fuzzy
 msgid "Unable to determine your tty name."
-msgstr "%s: No s'ha pogut determinar el seu nom d'usuari.\n"
+msgstr "No s'ha pogut determinar el nom de la vostra tty."
 
 #, c-format
 msgid "malloc(%d) failed\n"
@@ -207,8 +206,8 @@
 " -I, --inactive INACTIVA\testableix la contrasenya inactiva després\n"
 "\t\t\t\td'expiració a INACTIVA\n"
 " -l, --list\t\t\tmostra informació d'envelliment del compte\n"
-" -m, --mindays DIES_MINA\testableix el número mínim de dies abans\n"
-"\t\t\t\tde canvi de contrasenya a DIES_MIN\n"
+" -m, --mindays DIES_MÍN\testableix el número mínim de dies abans\n"
+"\t\t\t\tde canvi de contrasenya a DIES_MÍN\n"
 " -M, --maxdays DIES_MÀX\testableix el número màxim de dies abans\n"
 "\t\t\t\tde canvi de contrasenya a DIES_MÀX\n"
 " -W, --warndays DIES_AVÍS\testableix els dies d'avís d'expiració\n"
@@ -244,9 +243,9 @@
 msgid "never\n"
 msgstr "mai\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "password must be changed"
-msgstr "S'ha canviat la contrasenya.\n"
+msgstr "s'ha de canviar la contrasenya"
 
 #, c-format
 msgid "Password expires\t\t\t\t\t: "
@@ -292,9 +291,9 @@
 msgid "%s: unknown user %s\n"
 msgstr "%s: l'usuari %s desconegut\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: the shadow password file is not present\n"
-msgstr "%s: no es pot obrir el fitxer de contrasenyes ombra\n"
+msgstr "%s: el fitxer de contrasenyes ombra no és present\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: can't lock shadow password file\n"
@@ -306,7 +305,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "%s: failed to drop privileges (%s)\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: ha fallat el despreniment de privilegis (%s)\n"
 
 #, c-format
 msgid "Changing the aging information for %s\n"
@@ -356,23 +355,23 @@
 msgid "Room Number"
 msgstr "Número d'habitació"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\tRoom Number: %s\n"
-msgstr "Número d'habitació"
+msgstr "\tNúmero d'habitació: %s\n"
 
 msgid "Work Phone"
 msgstr "Telèfon de la feina"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\tWork Phone: %s\n"
-msgstr "Telèfon de la feina"
+msgstr "\tTelèfon de la feina: %s\n"
 
 msgid "Home Phone"
 msgstr "Telèfon de casa"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "\tHome Phone: %s\n"
-msgstr "Telèfon de casa"
+msgstr "\tTelèfon de casa: %s\n"
 
 msgid "Other"
 msgstr "Altre"
@@ -461,7 +460,7 @@
 "Opcions:\n"
 " -e, --encrypted\tles contrasenyes proveïdes estan xifrades\n"
 " -h, --help\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
-" -m, --md5\t\tempra xifrat MD5 en comptes de DES quan les contrasenyes\n"
+" -m, --md5\t\tusa xifrat MD5 en comptes de DES quan les contrasenyes\n"
 "\t\t\tproveïdes no estan xifrades\n"
 
 #, c-format
@@ -556,8 +555,8 @@
 "Opcions:\n"
 " -a, --all\t\t\tmostra els registres de faillog de tots els usuaris\n"
 " -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
-" -l, --lock-time SEG\t\tbloca durant SEG segons després d'una fallada "
-"d'accés\n"
+" -l, --lock-time SEG\t\tbloqueja durant SEG segons després d'una fallada\n"
+"\t\t\t\td'accés\n"
 " -m, --maximum MÀX\t\tespecifica els comptadors màxims de fallades\n"
 "\t\t\t\td'accés a MÀX\n"
 " -r, --reset\t\t\treinicialitza els comptadors de fallades d'accés\n"
@@ -576,7 +575,7 @@
 
 #, c-format
 msgid " [%lds lock]"
-msgstr " [bloquejats %lds]"
+msgstr " [bloquejat %lds]"
 
 #, c-format
 msgid "Unknown User: %s\n"
@@ -692,6 +691,17 @@
 " -o, --non-unique\t\tallow create group with duplicate\n"
 "\t\t\t\t(non-unique) GID\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: groupadd [opcions] grup\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -f, --force\t\tforça la sortida amb un estat d'èxit si el grup\n"
+"\t\t\t\tespecificat ja existeix\n"
+" -g, --gid GID\t\tusa GID per al nou grup\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -K, --key CLAU=VALOR\t\tsubstitueix els valors predeterminats de\n"
+"\t\t\t\t/etc/login.defs\n"
+" -o, --non-unique\t\tpermet crear grups amb GID duplicats\n"
+"\t\t\t\t(no únics)\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: error adding new group entry\n"
@@ -741,9 +751,9 @@
 msgid "%s: invalid group %s\n"
 msgstr "%s: el grup %s no és vàlid\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: -K requires KEY=VALUE\n"
-msgstr "%s: «-O» requereix NOM=VALOR\n"
+msgstr "%s: «-K» requereix CLAU=VALOR\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: group %s exists\n"
@@ -801,9 +811,9 @@
 msgid "Usage: %s [-r] [-s] [group]\n"
 msgstr "Forma d'ús: %s [-r] [-s] [grup]\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No\n"
-msgstr "No"
+msgstr "No\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: -s and -r are incompatibile\n"
@@ -929,7 +939,7 @@
 msgid " groups="
 msgstr " grup="
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Usage: lastlog [options]\n"
 "\n"
@@ -942,8 +952,10 @@
 "Forma d'ús: lastlog [opcions]\n"
 "\n"
 "Opcions:\n"
+" -b, --before DIES\tmostra només els registres de lastlog més antics\n"
+"\t\t\t\tque DIES\n"
 " -h, --help\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
-" -t, --time DIES\tmostra nomes els registres de lastlog més recents\n"
+" -t, --time DIES\tmostra només els registres de lastlog més recents\n"
 "\t\t\t\tque DIES\n"
 " -u, --user ACCÉS\tmostra el registre de lastlog per a l'usuari amb\n"
 "\t\t\t\tACCÉS especific\n"
@@ -1009,13 +1021,15 @@
 
 #, c-format
 msgid "login: PAM Failure, aborting: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "login: fallada de PAM, s'està avortant: %s\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Login incorrect\n"
-msgstr "Accés incorrecte"
+msgstr ""
+"\n"
+"Accés incorrecte\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1030,7 +1044,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "%s: failure forking: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: fallada al fer fork: %s"
 
 msgid "Warning: login re-enabled after temporary lockout.\n"
 msgstr "Avís: accés reactivat després d'un bloqueig temporal.\n"
@@ -1051,6 +1065,8 @@
 "login time exceeded\n"
 "\n"
 msgstr ""
+"temps d'accés excedit\n"
+"\n"
 
 #, c-format
 msgid "Usage: newgrp [-] [group]\n"
@@ -1150,6 +1166,30 @@
 " -x, --maxdays MAX_DAYS\tset maximim number of days before password\n"
 "\t\t\t\tchange to MAX_DAYS\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: passwd [opcions] [accés]\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -a, --all\t\t\tinforma de l'estat de la contrasenya per a tots els\n"
+"\t\t\t\tcomptes\n"
+" -d, --delete\t\t\tborra la contrasenya per al compte anomenat\n"
+" -e, --expire\t\t\tforça la caducació de la contrasenya per al compte\n"
+"\t\t\t\tanomenat\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -k, --keep-tokens\t\tcanvia la contrasenya només si ha caducat\n"
+" -i, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
+"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
+" -l, --lock\t\t\tbloqueja el compte anomenat\n"
+" -n, --mindays DIES_MÍN\testableix els dies mínims abans del canvi de\n"
+"\t\t\t\tcontrasenya a DIES_MÍN\n"
+" -q, --quiet\t\t\tmode silenciós\n"
+" -r, --repository REPOSITORI\tcanvia contrasenya en el REPOSITORI\n"
+" -S, --status\t\t\tinforma de l'estat de la contrasenya per al compte\n"
+"\t\t\t\tanomenat\n"
+" -u, --unlock\t\t\tdesbloqueja el compte anomenat\n"
+" -w, --warndays DIES_AVÍS\testableix els dies d'avís de caducació\n"
+"\t\t\t\ta DIES_AVÍS\n"
+" -x, --maxdays DIES_MÀX\testableix els dies màxims abans del canvi de\n"
+"\t\t\t\tcontrasenya a DIES_MÀX\n"
 
 msgid "Old password: "
 msgstr "Contrasenya antiga: "
@@ -1214,9 +1254,9 @@
 msgid "Password changed.\n"
 msgstr "S'ha canviat la contrasenya.\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Password set to expire.\n"
-msgstr "La vostra contrasenya ha caducat."
+msgstr "S'ha establert la contrasenya a caducada.\n"
 
 #, c-format
 msgid "Usage: %s [-q] [-r] [-s] [passwd [shadow]]\n"
@@ -1310,9 +1350,9 @@
 msgid "Sorry."
 msgstr "Disculpeu."
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %s\n"
-msgstr "passwd: %s\n"
+msgstr "%s: %s\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1326,6 +1366,16 @@
 "\t\t\t\tthe same shell\n"
 " -s, --shell SHELL\t\tuse SHELL instead of the default in passwd\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: su [opcions] [accés]\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -, -l, --login\t\tfa de l'interpret d'ordres un d'accés\n"
+" -m, -p,\n"
+" --preserve-environment\tno reinicialitza les variables d'entorn, i\n"
+"\t\t\t\tmanté el mateix interpret d'ordres\n"
+" -s, --shell INTÈRPRET\tfa servir INTÈRPRET en comptes del predeterminat\n"
+"\t\t\t\ta passwd\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: must be run from a terminal\n"
@@ -1439,6 +1489,35 @@
 " -s, --shell SHELL\t\tthe login shell for the new user account\n"
 " -u, --uid UID\t\t\tforce use the UID for the new user account\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: useradd [opcions] ACCÉS\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -b, --base-dir DIR_BASE\tdirectori base per al directori home del\n"
+"\t\t\t\tnou compte d'usuari\n"
+" -c, --comment COMENTARI\testableix el camp GECOS per al nou compte\n"
+"\t\t\t\td'usuari\n"
+" -d, --home-dir DIR_HOME\tdirectori home per al nou compte d'usuari\n"
+" -D, --defaults\t\tmostra o guarda les modificacions a les\n"
+"\t\t\t\tconfiguracions predeterminades de useradd\n"
+" -e, --expiredate DATA_CADUCA\testableix la data de caducació del\n"
+"\t\t\t\tcompte a DATA_CADUCA\n"
+" -f, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
+"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
+" -g, --gid GRUP\t\tforça l'ús del GRUP per al nou compte creat\n"
+" -G, --groups GRUPS\t\tllista de grups suplementaris per al nou\n"
+"\t\t\t\tcompte d'usuari\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -k, --skel DIR_SKEL\t\tespecifica un directori skel alternatiu\n"
+" -K, --key CLAU=VALOR\t\tsubstitueix els valors predeterminats de\n"
+"\t\t\t\t/etc/login.defs\n"
+" -m, --create-home\t\tcrea el directori home per al nou compte\n"
+"\t\t\t\td'usuari\n"
+" -o, --non-unique\t\tpermet crear usuaris amb UID duplicats\n"
+"\t\t\t\t(no únics)\n"
+" -p, --password CONTRASENYA\tusa contrasenya xifrada per al nou compte\n"
+"\t\t\t\td'usuari\n"
+" -s, --shell INTÈRPRET\t\tl'intèrpret d'accés per al nou compte d'usuari\n"
+" -u, --uid UID\t\t\tforça l'ús de UID per al nou compte d'usuari\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: UID %u is not unique\n"
@@ -1562,6 +1641,8 @@
 "%s: warning: the home directory already exists.\n"
 "Not copying any file from skel directory into it.\n"
 msgstr ""
+"%s: avís: el directori home ja existeix.\n"
+"No s'hi copiarà cap fitxer del directori skel.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: warning: CREATE_HOME not supported, please use -m instead.\n"
@@ -1577,9 +1658,11 @@
 msgid "%s: error updating group entry\n"
 msgstr "%s: s'ha produït un error en actualitzar l'entrada de grup\n"
 
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: Cannot remove group %s which is a primary group for another user.\n"
-msgstr "%s: no es pot eliminar el grup primari de l'usuari.\n"
+msgstr ""
+"%s: no es pot eliminar el grup %s, que és el grup primari per un altre "
+"usuari.\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: cannot open group file\n"
@@ -1649,6 +1732,29 @@
 " -u, --uid UID\t\t\tnew UID for the user account\n"
 " -U, --unlock\t\t\tunlock the user account\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: usermod [opcions] accés\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -a, --append GRUP\t\tafegeix l'usuari al GRUP donat\n"
+" -c, --comment COMENTARI\t\tnou valor per al camp GECOS\n"
+" -d, --home DIR_HOME\t\tnou directori d'accés per al nou compte d'usuari\n"
+" -e, --expiredate DATA_CADUCA\testableix la data de caducació del compte\n"
+"\t\t\t\ta DATA_CADUCA\n"
+" -f, --inactive INACTIU\testableix la contrasenya a inactiva després\n"
+"\t\t\t\td'INACTIU dies de caducació\n"
+" -g, --gid GRUP\t\tforça l'ús de GRUP com a nou grup inicial d'accés\n"
+" -G, --groups GRUPS\t\tllista de GRUPS suplementaris\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -l, --login ACCÉS\t\tnou valor per al nom d'accés\n"
+" -L, --lock\t\t\tbloqueja el compte d'usuari\n"
+" -m, --move-home\t\tmou els continguts del directori home a la nova\n"
+"\t\t\t\tlocalització (feu-ho servir només amb -d)\n"
+" -o, --non-unique\t\tpermet usar UID duplicats (no únics)\n"
+" -p, --password CONTRASENYA\tusa contrasenya xifrada per a la nova\n"
+"\t\t\t\tcontrasenya\n"
+" -s, --shell INTÈRPRET\tnou intèrpret d'accés per al compte d'usuari\n"
+" -u, --uid UID\t\t\tnou UID per al compte d'usuari\n"
+" -U, --unlock\t\t\tdesbloqueja el compte d'usuari\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: out of memory in update_group\n"
@@ -1668,7 +1774,7 @@
 
 #, c-format
 msgid "%s: -a flag is ONLY allowed with the -G flag\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s: el senyalador «-a» NOMÉS es permet amb el senyalador «-G»\n"
 
 #, c-format
 msgid "%s: uid %lu is not unique\n"
@@ -1728,6 +1834,14 @@
 " -q, --quiet\t\t\tquiet mode\n"
 " -s, --shadow\t\t\tedit shadow or gshadow database\n"
 msgstr ""
+"Forma d'ús: vipw [opcions]\n"
+"\n"
+"Opcions:\n"
+" -g, --group\t\t\tedita la base de dades de grup\n"
+" -h, --help\t\t\tmostra aquest missatge d'ajuda i acaba\n"
+" -p, --passwd\t\t\tedita la base de dades de passwd\n"
+" -q, --quiet\t\t\tmodes silenciós\n"
+" -s, --shadow\t\t\tedita la base de dades de shadow o gshadow\n"
 
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1747,31 +1861,3 @@
 msgid "%s: can't restore %s: %s (your changes are in %s)\n"
 msgstr "%s: no es pot restaurar %s: %s (els seus canvis estan a %s)\n"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ "Usage:\n"
-#~ "`vipw' edits /etc/passwd    `vipw -s' edits /etc/shadow\n"
-#~ "`vigr' edits /etc/group     `vigr -s' edits /etc/gshadow\n"
-#~ "`{vipw|vigr} -q' quiet mode\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Forma d'ús:\n"
-#~ "«vipw» edita /etc/passwd    «vipw -s» edita /etc/shadow\n"
-#~ "«vigr» edita /etc/group     «vigr -s» edita /etc/gshadow\n"
-
-#~ msgid "%s: PAM chauthtok failed\n"
-#~ msgstr "%s: PAM chauthok ha fallat\n"
-
-#~ msgid "%s: Cannot execute %s"
-#~ msgstr "%s: No es pot executar %s"
-
-#~ msgid "Usage: %s\t[-u uid [-o]] [-g group] [[-G group,...] [-a]] \n"
-#~ msgstr "Forma d'ús: %s\t[-u uid [-o]] [-g grup] [-G grup,...]\n"
-
-#~ msgid "\t\t[-d home [-m]] [-s shell] [-c comment] [-l new_name]\n"
-#~ msgstr "\t\t[-d home [-m]] [-s intèrpret] [-c comentari] [-l nom_nou]\n"
-
-#~ msgid "[-f inactive] [-e expire] "
-#~ msgstr "[-f inactiu] [-e caduca] "
-
-#~ msgid "[-p passwd] [-L|-U] name\n"
-#~ msgstr "[-p contrasenya] [-L|-U] nom\n"

Reply to: