[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/install-tftp.xmlMoi,

Wdiff dels canvis.

salut,
guillem
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 31138 [-untranslated-] -->

 <sect1 condition="supports-tftp" id="install-tftp">
 <title>Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP</title>
<para>

Si teniu una màquina connectada a una xarxa d'àrea local, podeu
arrencar-la des d'una altra màquina de la xarxa fent servir TFTP. Si
voleu arrencar el sistema d'instal·lació des d'una altra màquina, els
fitxers d'arrencada hauran de col·locar-se a llocs específics d'aquesta,
la qual ha de configurar-se a fi de permetre l'arrencada de la vostra.

</para><para>

Heu d'instal·lar un servidor TFTP, i en nombroses màquines, cal també un
servidor BOOTP
<phrase condition="supports-rarp">, o un servidor RARP</phrase>
<phrase condition="supports-dhcp">, o un servidor DHCP</phrase>.

</para><para>

<phrase condition="supports-rarp">El protocol de resolució inversa
d'adreces (RARP) és una manera d'indicar al vostre client les adreces
IP que ha d'emprar. Una altra manera és fer servir el protocol [-BOOTP. </phrase>-] {+BOOTP.</phrase>+}

<phrase condition="supports-bootp">BOOTP és un protocol IP que
indica a l'ordinador la seua pròpia adreça IP i el lloc de la xarxa
on obtenir la imatge [-d'arrencada. </phrase>-] {+d'arrencada.</phrase>+}

<phrase [-arch="m68k"> Hi-] {+arch="m68k">Hi+} ha una altra alternativa en sistemes VMEbus:
l'adreça IP es pot configurar manualment en una ROM [-d'arrencada. </phrase>-] {+d'arrencada.</phrase>+}

<phrase condition="supports-dhcp">El DHCP (Protocol de configuració
dinàmica d'ordinadors centrals) és una extensió més flexible, i
compatible, del BOOTP. Alguns sistemes sols es poden configurar fent
servir el [-DHCP. </phrase>-] {+DHCP.</phrase>+}

</para><para arch="powerpc">

Per als PowerPC, si teniu una màquina NewWorld Power Macintosh, és bona
idea emprar el DHCP en lloc del BOOTP. Algunes de les màquines més noves
no poden arrencar si empreu el BOOTP.

</para><para arch="alpha">

A diferència de l'Open Firmware de màquines Sparc i PowerPC, la consola
SRM <emphasis>no</emphasis> fa servir el RARP per obtenir les adreces
IP, i per tant heu d'emprar el BOOTP per arrencar en xarxa l'Alpha<footnote>

<para>
Els sistemes Alpha també es poden arrencar en xarxa amb el DECNet MOP
(Protocol d'operacions de manteniment), però això no s'explica aquí.
Probablement el vostre operador OpenVMS local estarà disposat a
ajudar-vos en cas que realment tingueu necessitat d'emprar el MOP per
arrencar Linux al vostre Alpha.
</para>

</footnote>. També podeu introduir la configuració IP de les interfícies
de xarxa directament en la consola SRM.

</para><para arch="hppa">

Algunes màquines HPPA més antigues (p.ex. 715/75) usen l'RBOOTD en lloc
del BOOTP. Hi ha un paquet <classname>rbootd</classname> a l'abast en
Debian.

</para><para>

El protocol de transferència trivial de fitxers (TFTP) s'empra per posar
a disposició del client la imatge d'arrencada. En teoria, es pot usar
qualsevol servidor de qualsevol plataforma que implemente aquests
protocols. Els exemples d'aquesta secció ofereixen instruccions per al
SunOS 4.x, el SunOS 5.x (i.e. Solaris), i el GNU/Linux.

<note arch="i386"><para>

El mètode PXE d'arrencada TFTP, o entorn d'execució d'arrencada prèvia,
requereix un servidor TFTP que permeta l'ús de <userinput>tsize</userinput>.
En un servidor &debian;, els paquets <classname>atftpd</classname> i
<classname>tftpd-hpa</classname> són adients; és recomanable el
<classname>tftpd-hpa</classname>.

</para></note>

</para>

&tftp-rarp.xml;
&tftp-bootp.xml;
&tftp-dhcp.xml;

 <sect2 id="tftpd">
 <title>Habilitació del servidor TFTP</title>
<para>

Per a posar en marxa el servidor TFTP, assegureu-vos primer que teniu
activat el <command>tftpd</command>. Per fer-ho, el fitxer
<filename>/etc/inetd.conf</filename> ha de tenir quelcom semblant a la
línia següent:

<informalexample><screen>
tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpboot
</screen></informalexample>

Els paquets Debian solen configurar-ho per defecte correctament.

</para><para>

Examineu el fitxer i recordeu el directori que heu indicat com a argument
de l'<command>in.tftpd</command>; us caldrà després. En algunes versions
de l'<command>in.tftpd</command>, l'argument <userinput>-l</userinput>
fa que s'arxiven tots els fitxers de registre de peticions al sistema;
això és d'utilitat a l'hora de fer comprovacions d'errors d'arrencada. Si
heu hagut de canviar el <filename>/etc/inetd.conf</filename>, cal que
indiqueu al procés actiu <command>inetd</command> que el fitxer ha canviat.
En màquines Debian s'ha d'executar <userinput>/etc/init.d/inetd
reload</userinput>; en d'altres, esbrineu la identitat (ID) del [-process-] {+procés+}
<command>inetd</command> i executeu
<userinput>kill -HUP [-<replaceable>inetd-pid</replaceable></userinput>.-] {+<replaceable>pid-d'inetd</replaceable></userinput>.+}

</para><para arch="mips">

Si aneu a instal·lar Debian en una màquina SGI i el servidor TFTP empra
GNU/Linux amb Linux 2.4, heu de posar això al servidor:

<informalexample><screen>
# echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc
</screen></informalexample>

per desactivar la funcionalitat Path MTU discovery, altrament la PROM
d'Indy no podrà descarregar el [-kernel.-] {+nucli.+} A més, assegureu-vos que els
paquets TFTP s'envien des d'un port [-font-] {+origen+} no major que el 32767, o la
descàrrega s'estancarà després del primer paquet. Per evitar aquest [-bug-]
{+error+} de la PROM amb el Linux 2.4.X, feu el següent,

<informalexample><screen>
# echo "2048 32767" &gt; /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
</screen></informalexample>

a fi d'ajustar el rang de ports [-font-] {+origen+} que empra el servidor TFTP de Linux.

</para>
 </sect2>

 <sect2 id="tftp-images">
 <title>Poseu les imatges del TFTP al seu lloc</title>
<para>

Després, col·loqueu la imatge d'arrencada TFTP que us calga, i que figura
a <xref linkend="where-files"/>, al directori d'imatges d'arrencada del
<command>tftpd</command>. Normalment, el directori té el nom
<filename>/tftpboot</filename>. Haureu de fer un enllaç des d'aquest
fitxer al fitxer que emprarà el <command>tftpd</command> per arrencar un
client determinat. Malauradament, el nom del fitxer el determina el client
TFTP, i no hi existeix cap norma ben establerta.

</para><para arch="powerpc">

En màquines NewWorld Power Macintosh, heu d'establir el carregador
d'arrencada <command>yaboot</command> com a imatge d'arrencada TFTP.
Amb això el <command>yaboot</command> enviarà les imatges del [-kernel-] {+nucli+} i
el RAMdisk a través del TFTP mateix. Per arrencar en xarxa, feu servir
<filename>yaboot-netboot.conf</filename>. Només cal reanomenar-lo com
<filename>yaboot.conf</filename> al directori del TFTP.

</para><para arch="i386">

Per a arrencar amb PXE, sols cal el tarball
<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extragueu-lo
al directori d'imatge d'arrencada del <command>tftpd</command>.
Assegureu-vos que el servidor dhcp està configurat per passar
<filename>/pxelinux.0</filename> al <command>tftpd</command> com a
nom del fitxer d'arrencada.

</para><para arch="ia64">

Per a arrencar amb PXE, sols cal el tarball
<filename>netboot/netboot.tar.gz</filename>. Simplement extragueu-lo al
directori d'imatge d'arrencada <command>tftpd</command>. Assegureu-vos
que el servidor dhcp està configurat per passar
<filename>/debian-installer/ia64/elilo.efi</filename> al
<command>tftpd</command> com a nom del fitxer d'arrencada.

</para>

  <sect3 arch="mipsel">
  [-<title>DECstation-]
  {+<title>Imatges de+} TFTP [-Images</title>-] {+per a DECstation</title>+}
<para>

Per a DECstations, hi ha fitxers tftpimage de cada subarquitectura,
els quals contenen el [-kernel-] {+nucli+} i l'instal·lador en un únic fitxer. La
convenció quant al nom és [-<replaceable>subarchitecture</replaceable>/netboot-boot.img.-]
{+<replaceable>subarquitectura</replaceable>/netboot-boot.img.+}
Copieu el fitxer tftpimage que voleu fer servir a
<userinput>/tftpboot/tftpboot.img</userinput> si esteu emprant els
ajusts del BOOTP/DHCP dels exemples descrits amunt.

</para><para>

El firmware de les DECstation arrenca mitjançant el TFTP amb l'ordre
<userinput>boot<replaceable>#</replaceable>/tftp</userinput>, on
<replaceable>#</replaceable> és el número del dispositiu TurboChannel
des del qual s'arrenca. En la majoria de DECstations és <quote>3</quote>.
Si el servidor BOOTP/DHCP no proporciona el nom del fitxer o necessiteu
passar-hi paràmetres addicionals, podeu afegir-los amb la següent
sintaxi:

</para><para>

<userinput>boot [-#/tftp/filename param1=value1 param2=value2-] {+#/tftp/nom-de-fitxer param1=valor1 param2=valor2+} ...</userinput>

</para><para>

Nombroses revisions del firmware DECstation tenen un problema respecte
de l'arrencada en xarxa: la transferència comença, però al cap d'una
estona s'atura amb un <computeroutput>a.out err</computeroutput>. Això
pot ser degut a:

<orderedlist>
<listitem><para>

El firmware no respon a les peticions ARP durant la transferència TFTP,
cosa que provoca un missatge d'acabament del temps de l'ARP i l'aturada
de la transferència. La solució consisteix a afegir l'adreça MAC de la [-tarjeta-]
{+targeta+} Ethernet de la DECstation estàticament a la taula ARP del servidor
TFTP. Això es fa executant <userinput>arp -s
[-<replaceable>IP-address</replaceable>
<replaceable>MAC-address</replaceable></userinput>-]
{+<replaceable>adreça-IP</replaceable>
<replaceable>adreça-MAC</replaceable></userinput>+} com a superusuari a la
màquina que fa de servidor TFTP. L'adreça MAC de la DECstation es pot
obtenir introduint <command>cnfg</command> a l'indicador del firmware de
la DECstation.

</para></listitem>
<listitem><para>

El firmware té un límit de mida dels fitxers que poden arrencar-se
mitjançant el TFTP.

</para></listitem>
</orderedlist>

Hi ha també revisions del firmware revisions que no poden arrencar-se amb
el TFTP. Podeu trobar informació sobre les diferents revisions del firmware
a les pàgines web del NetBSD:
<ulink url="http://www.netbsd.org/Ports/pmax/board-list.html#proms";></ulink>.

</para>
  </sect3>

  <sect3 arch="alpha">
  <title>Arrencada TFTP dels Alpha</title>
<para>

En els Alpha, heu d'especificar el nom del fitxer (com un camí relatiu al
directori de la imatge d'arrencada) amb l'argument
<userinput>-file</userinput> de l'ordre <userinput>boot</userinput> a l'SRM,
o bé ajustant la variable d'entorn <userinput>BOOT_FILE</userinput>. També
es pot proporcionar el nom del fitxer a través del BOOTP (en ISC
<command>dhcpd</command>, feu servir la directriu
<userinput>filename</userinput>). A diferència de l'Open Firmware, en SRM
<emphasis>no hi ha nom del fitxer per defecte</emphasis>, per tant
<emphasis>heu</emphasis> d'especificar un nom de fitxer amb algun d'aquests
mètodes.

</para>
  </sect3>

  <sect3 arch="sparc">
  <title>Arrencada TFTP de l'SPARC</title>
<para>

Per exemple, les arquitectures SPARC empren els noms de la subarquitectura,
com ara <quote>SUN4M</quote> o <quote>SUN4C</quote>; en alguns casos,
l'arquitectura es deixa en blanc, de manera que el fitxer buscat pel client
és
[-<filename>client-ip-in-hex</filename>.-] {+<filename>ip-del-client-en-hex</filename>.+} Així, si la subarquitectura és
SUN4C, i la IP és 192.168.1.3, el nom del fitxer és
<filename>C0A80103.SUN4C</filename>. Per a determinar això fàcilment
introduïu l'ordre següent en un [-shell-] {+intèrpret d'ordres+} (s'assumeix que la IP de la màquina
és 10.0.0.4).

<informalexample><screen>
$ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\n' 10 0 0 4
</screen></informalexample>

Això indica la IP en hexadecimal; per obtenir el nom de fitxer correcte,
canvieu totes les lletres a majúscules i afegiu-hi si cal el nom de la
subarquitectura.

</para><para>

També podeu obligar alguns sistemes sparc a cercar un nom específic
afegint-lo al final de l'ordre d'arrencada de [-l'OpenPROM boot command,-]
{+l'OpenPROM,+} p.ex. <userinput>boot net my-sparc.image</userinput>. Aquest
ha de ser-hi al directori on cerca el servidor TFTP.

</para>
  </sect3>

  <sect3 arch="m68k">
  <title>Arrencada TFTP dels BVM/Motorola</title>
<para>

En els sistemes BVM i Motorola VMEbus copieu els fitxers
&bvme6000-tftp-files; a <filename>/tftpboot/</filename>.

</para><para>

Després, configureu les [-ROMs-] {+ROM+} d'arrencada o el servidor BOOTP per a carregar
inicialment el fitxers <filename>tftplilo.bvme</filename> o el
<filename>tftplilo.mvme</filename> des del servidor TFTP. Dirigiu-vos
al fitxer <filename>tftplilo.txt</filename> de la subarquitectura per
obtenir informació addicional específica del sistema.

</para>
  </sect3>

  <sect3 arch="mips">
  <title>Arrencada TFTP dels SGI Indys</title>
<para>

En els SGI Indys el <command>bootpd</command> proporciona el nom del
fitxer TFTP. Es dóna o com a <userinput>bf=</userinput> en
<filename>/etc/bootptab</filename> o com a opció
<userinput>filename=</userinput> en <filename>/etc/dhcpd.conf</filename>.

</para>
  </sect3>

  <sect3 arch="mips">
  <title>Arrencada TFTP del Broadcom BCM91250A</title>
<para>

No cal que configureu el DHCP de manera especial perquè passareu el
camí complet del fitxer al carregat al CFE.

</para>
  </sect3>

 </sect2>

<!-- FIXME: commented out since it seems too old to be usable and a current
      way is not known

 <sect2 id="tftp-low-memory">
 <title>TFTP Installation for Low-Memory Systems</title>
<para>

On some systems, the standard installation RAMdisk, combined with the
memory requirements of the TFTP boot image, cannot fit in memory. In
this case, you can still install using TFTP, you'll just have to go
through the additional step of NFS mounting your root directory over
the network as well. This type of setup is also appropriate for
diskless or dataless clients.

</para><para>

First, follow all the steps above in <xref linkend="install-tftp"/>.

<orderedlist>
<listitem><para>

Copy the Linux kernel image on your TFTP server using the
<userinput>a.out</userinput> image for the architecture you are
booting.

</para></listitem>
<listitem><para>

Untar the root archive on your NFS server (can be the same system as
your TFTP server):

<informalexample><screen>
# cd /tftpboot
# tar xvzf root.tar.gz
</screen></informalexample>

Be sure to use the GNU <command>tar</command> (other tar programs, like the
SunOS one, badly handle devices as plain files).

</para></listitem>
<listitem><para>

Export your <filename>/tftpboot/debian-sparc-root</filename> directory
with root access to your client. E.g., add the following line to
<filename>/etc/exports</filename> (GNU/Linux syntax, should be similar
for SunOS):

<informalexample><screen>
/tftpboot/debian-sparc-root <replaceable>client</replaceable>(rw,no_root_squash)
</screen></informalexample>

NOTE: <replaceable>client</replaceable> is the host name or IP address recognized
by the server for the system you are booting.

</para></listitem>
<listitem><para>

Create a symbolic link from your client IP address in dotted notation
to <filename>debian-sparc-root</filename> in the
<filename>/tftpboot</filename> directory. For example, if the client
IP address is 192.168.1.3, do

<informalexample><screen>
# ln -s debian-sparc-root 192.168.1.3
</screen></informalexample>

</para></listitem>
</orderedlist>

</para>

 </sect2>

 <sect2 condition="supports-nfsroot">
 <title>Installing with TFTP and NFS Root</title>
<para>

Installing with TFTP and NFS Root is similar to
<xref linkend="tftp-low-memory"/> because you don't want to
load the RAMdisk anymore but boot from the newly created NFS-root file
system. You then need to replace the symlink to the tftpboot image by
a symlink to the kernel image (for example,
<filename>linux-a.out</filename>).

</para><para>

RARP/TFTP requires all daemons to be running on the same server (the
workstation is sending a TFTP request back to the server that replied
to its previous RARP request).

</para>


 </sect2>
END FIXME -->
 </sect1>

Reply to: