[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtOn Wed, Feb 05, 2003 at 04:42:08PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Vale, i com? tinc entés que és posant:
> #include <libintl.h>
> #define _(String) gettext (String)
> 
> i llavors a cada cadena poses:
> 
> printf(gettext("bla lba"),s,);

Cal inicialitzar el suport d'i18n, en main().

Segurament, si inclous kde.h o el que siga, ja s'inclourà libintl,
locale.h, etc i tindràs ja el macro _() fet per ahí (al menys amb
gnome és així). El macro és per a que no tingues que fer gettext
cada vegada, de tota manera:

printf (_("foo bar"));

seria suficient (_() es tradueix per gettext())

>  però amb C++ i les Qt, per exemple amb el kde crec que es fa amb una macro 
> tr() . Com ho feu vosaltres?

El nom del macro és igual. si es fica 

> #define tr(String) gettext (String)

aleshores,

printf (tr("foo bar"));

però el més extés i "estàndard" és _().

> > En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
> > KDevelop la cosa està millor?
> per testing, per unstable? kde3.1 kde3.0.5 ??

unstable, kde3.1

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpLaT6epgx5v.pgp
Description: PGP signature


Reply to: