[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtOn Wed, Feb 05, 2003 at 03:19:51PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> Amb kdevelop, el procés de muntar un esquelet és força fàcil, però fa servir 
> les llibreries pròpies de qt per la i18n.
> 
> Algú de vosaltres ha fet un programa fent servir gettext? Si si, que tal?

Jo he afegit i18n a uns quants programes, però mai he fet res amb Qt.

En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
KDevelop la cosa està millor?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpoUiAS1S1Wn.pgp
Description: PGP signature


Reply to: