[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció al català per MozillaOn dg, 2002-12-15 at 03:20, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Hola!
> 
> Un comentari:
> 
> M'he estat mirant el fitcher install.js que va dins de ca.xpi i l'he
> comparat amb el contingut de 50ca-locale del paquet Debian i amb el
> contingut dels ca.jar i ca-unix.jar.
> 
> Crec que s'hauria de canviar alguna cosa de 50ca-locale, tot i que no he
> provat això que dic:
> 	* treure messenger-mdn: no sé què és però no està traduït
> 	* afegir autoconfig: tot i que només és una frase
> 	* afegir chatzilla
> 
> He adjuntat un diff creat així:
> 	diff -Nau 50ca-locale 50ca-locale.new > 50ca-locale.diff
> 
> amb les modificacions que crec que s'han de fer.
> 
> 
> A reveure (i merci pel paquet!)


Em responc a mi mateix per dir que he instal·lat chatzilla per provar-ho
i efectivament si no es canvia el 50ca-locale el chatzilla no surt en
català.

A reveure,
-- 
Josep Monés i Teixidor <jmones@myrealbox.com>
Clau GnuPG: http://www.arrakis.es/~jmones/gpg/jmones_myrealbox_com.asc
Empremta digital: A9E1 218C FFDD 9CAA C44F  0A89 0F73 0021 6BF8 919B

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: