[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció al català per MozillaOn Sat, Dec 14, 2002 at 09:03:47PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> Ok, he ficat la versió que es suposa serà la final que eixirà el
> dimecres. Quan es llance, pujaré a unstable la versió final i oficial.

Uff. Tope informatiu. Volia dir que està en
http://people.debian.org/~jordi/debian, o per més comoditat,
deb http://people.debian.org/~jordi/debian ./

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpzPrDaNrF9V.pgp
Description: PGP signature


Reply to: