[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció al català per MozillaOn Fri, Dec 06, 2002 at 03:56:40AM +0100, Josep Monés i Teixidor wrote:
> Jordi: Com que només he canviat la versió a changelog, rules i a les
> dependènces i el xpi per beta he suposat que no et serveix de res i no
> t'he enviat res. 

Ok, he ficat la versió que es suposa serà la final que eixirà el
dimecres. Quan es llance, pujaré a unstable la versió final i oficial.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpP3BjY9NjF3.pgp
Description: PGP signature


Reply to: