[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de about.wmlOn Thu, Dec 27, 2001 at 08:21:56PM +0100, Jordi Mallach wrote:
> On Sun, Dec 23, 2001 at 08:28:07PM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> > 	Sísí, l'original deia «deb ee n», com que la «e» llarga anglesa
> >   es llig com una «i» llarga, he fet la transcripció corresponent.
> 
> Aleshores, no deuriem ficar "déb ian" o algo?

	Hehe, l'assumpte és: com es pronuncia «Debian» _en_català_?
  Com ho diuen els anglòfons o com ho llegiríem nosaltres? En el primer
  cas: /'deb-în/, en el segon /'de-bjan/, tot i que el Miquel Vidal
  sabrà dir millor com punyetes s'escriu açò...
> 
> Ivan, si tens algún canvi per a about, manam el wml corregit.

	De moment, no, allò de «deb ii n» ja estava en la versió que deixí
  ací l'altre diu. En tot cas «oït cuina!».

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

So Long And Thanks For All The Fish, Douglas

Attachment: pgpG_GgIkOZgP.pgp
Description: PGP signature


Reply to: