[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Per fí, el manual en la webHola, hola.

Açò no seria una molt bona noticia si no haguera costat tantes hores de
anar darrere dels webmasters, arreglar els errors dels traductors de
francès i rus, i altres calamitats.
Però, fa 2 minuts que el manual d'instal·lació estan disponibles en la
web:

http://www.debian.org/releases/woody/installmanual

Be, ara que ho veieu ahí tan bonic, tan guay... quí està disposat a
traduïr les notes de versió (release notes)?

Antoni, continues per ací?
Si encara estas mantenint al dia el manual (espere que sí :) lo millor
seria que gastares "doc-check", que està en el directori "documentation"
dels boot floppies. He canviat tots els nostres .sgml per a que gasten
el sistema de control de versions de doc-check. Només tens que
configurar-lo per a que controle les traduccions catalanes i
executar-lo. Et dirà quins documents estan al dia i quantes versions per
darrere estan els altres.

Només tens que baixar-te el cvs dels boot-floppies:

cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot co boot-floppies

en el directori "documentation" està tot.

Be, si tens dubtes, ho dius. I si no pots fer-ho, tb, algú ho tindrà que
fer.

I, repeteixo... quí vol fer les release notes? :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpfGsMyZesMm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: