[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de about.wmlOn Sun, Dec 23, 2001 at 08:28:07PM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
> 	Sísí, l'original deia «deb ee n», com que la «e» llarga anglesa
>   es llig com una «i» llarga, he fet la transcripció corresponent.

Aleshores, no deuriem ficar "déb ian" o algo?

Ivan, si tens algún canvi per a about, manam el wml corregit.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpCGZSpVeHVE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: