[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dbootstrap.ca.po	Vaja, acabe de trobar una clavada de pota en una traducció
  que jo mateix vaig corregir:
  
  http-fetch.c:282
	Conectant -> Connectant

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgp9_trFx_nfR.pgp
Description: PGP signature


Reply to: