[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guiaJordi Mallach dijo:

> 
> > comandament   = command
> 
> hm, açò es pot dir també comanda? ho pregunte perque en algún lloc he
> ficat "comanda" segur. Si son els 2 correctes, deuriem afegir els 2, o
> els documents pareixeràn escrits per monos.
> 

ni "comanda" ni encara menys "comandament" tenen res a veure amb
l'anglès "command". El mot correcte és "ordre".

salutacions,

m.


-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpvh3KrynCeS.pgp
Description: PGP signature


Reply to: