[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] IMPORTANT: Petit recull de guia-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Amb l'ànim d'intentar minimitzar les diferències entre les traduccions, les 
correccions repetitives del mateix mot o les no menys important aquelles que 
son específiques de Debian, s'hom fet aquest recull el qual crec que un cop 
revisat i criticat tot el que calgui hauria d'estar disponible a la mateixa 
web de Debian pels traductors al català i a qui interessi.

 Us aviso que tal i com es podria esperar del qui ho ha fet hi som posat 
descaradament la meva idea de com tindria que traduir-se i que d'aquí a com 
quedarà editat el mateix poden caviar-se totes, inclús el format del mateix 
si creieu que seria més llegible o pràctic d'una altre manera.

 Molta d'aquesta informació l'he extreta de la part ja traduïda de la web de 
Debian i algunes aportacions a la llista de correu. ot plegat es una versió 
molt alpha així que a treballar.
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-6

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7uztcGfXdVUGHvegRAvN6AJ9EAHxAqNjP/oF9oMbfIFDu/QclBgCfWsqR
3HDF2i3Wa4T6008PS6KVM7k=
=lzRe
-----END PGP SIGNATURE-----
#
# Versió 0.1 del recull de Debian en català
#
# Encara que algunes siguin acceptables de les dues maneres seria
# convenient unificar criteris pel que fa al mot usat en les
# traduccions. Si aquesta idea ja expressada anteriorment per alguns
# traductors arrela podríem publicar-lo al web per a que estigui
# disponible als nous traductors i no tant nous. :-)
#
# Per:
#   Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>
#
#
# Hi han dues seccions la de mots i de definicions per a si res
# necessita d'una petita introducció. Troveu-vos lliures d'apotar
# nous afegiments.
#

català        anglès
------------------------------
	||
aconseguir    = getting
actual      = current
actualitzar   = update
actualitzant la distribució = updates to the release
actualitzacions no oficials = Unofficial Updates
administrador  = Manager
anomenada    = called
alt nivell    = higher-level
arquitectura   = architecture
arxiu      = Archive
arxiu de Debian = Debian Archive
	||
baix nivell   = low-level
binari      = binary
booleana     = boolean
botó       = button
bus       = bus
	||
caixa      = box
Cap discriminació a persones o grups = No Discrimination Against Persons or
 Groups
Cap discriminació a finalitats d'aplicació = No Discrimination Against Fields
 of Endeavor
carrega     = load
carregador d'inici = boot manager
CD oficials   = oficial CDs
----------
cerca      = search
&
recerca
&
anar
---------
claus      = Keyring
codi font    = source code
codificar    = encoded
--------------------------
comentari de sortida = comment out
&
descomentar  ??
--------------------------
comandament   = command
compleix     = compliant
comunitat del programari lliure = Free Software Community
consultors    = consultants
contactar amb mantenidors de paquets = Reaching Package Maintainers
contacte de premsa = Press Contact
Contracte Social de Debian = Debian Social Contract
contrasenya   = password
controlador   = driver
còpia de seguretat = backup
	||
directors    = Officers
desenvolupadors = developers
dispositiu    = device
dispositiu d'inici = boot-device
dispositiu node = device node [node del dispositiu]??
disquet d'inici   = Boot Floppy
disquet de controladors = Driver Floppies
------------
distribucions  = releases
&
alliberacions
&
llançaments
--------------
Distribució de llicència = Distribution of License
	||
encastada    = built-in
enllaços     = links
en prova     = testing
errada      = errata
errades en la distribució = release errata
escannegat    = scanned
escriptori    = desktop
estable     = stable
està obsoleta  = has been superseded
esdeveniments  = Events
estructura    = setup
Equip de Seguretat = Security Team
executar     = run
	||
fase de càrrega = stage loader
font       = source
	||
gerent d'inici  = boot manager
grups d'usuaris de Linux = Linux User Groups
grups de notícies = Newsgroups

	||
icona      = icon
imatges CD    = CD images
IMPORTANT    = IMPORTANT
inestable    = unstable
infraestructura = Infrastructure
iniciable    = bootable
iniciar     = boot
iniciar en fred = cold booting
intercanvi    = alternate
interfície    = interface
integritat    = integrity
invoca      = invoke
	||
llista de correu = Mailing list
logotip     = logo
	||
mantenidors   = mantainers
Manual d'Instal·lació = Installation Manual
maquinari    = hardware
membre      = member
memòria cau   = cacheing
mòduls      = modules
	||
navegador    = browser
noms en codi   = codenames
NOTE       = NOTA
Notes de la Versió = Release Notes
notícies de premsa = press release
nucli      = kernel
	||
ordinador    = computer
organigrama   = Organizational Structure
	||
pàgina de contactes = contact page
pàgina principal = homepage
pantalla     = screen
pantalla gràfica = graphical screen
paràmetre    = switch
partició iniciable = bootstrap partition
partició arrel  = root partition
passes      = steps
pedaç      = patch
PMF       = FAQ
PMF de Debian  = Debian FAQ
placa base    = motherboard
plaques base   = mainboards
placa simple   = single board
polzades     = inch
política     = policy
port       = slot
problemes de seguretat = security issues
programa     = program
programa de socis = Partner Program
programari    = sharware
programari lliure = free software
pàgina principal del Projecte Debian = Debian Project homepage
Principis del Programari Lliure de Debian = Debian Free Software Guidelines
proxy      = proxy
punts      = links
	||
Recepció de Nous Mantenidors = New Maintainers Front Desk
recurs compartit = share
rèplica     = mirror
reportar     = report
reset      = reset
resetejar    = reseting
root       = superusuari
ruta       = path
ruta de sortida = ofpath
	||
servidor     = site
sistema de seguiment d'errors = Bug Tracking System
sistema d'administració = System Administration
sistema d'instal·lació = Installation System
sistemes operatius lliures = Free Operating System
-
SO        = OS
 &
sistema operatiu = Operative System
-
subdirectoris  = subdirectories
subarquitectura = subarchitecture
	||
tallafocs    = firewall
targeta     = card
tasca      = task
tecla      = key
treballs derivats = derived works
	||
unitat      = drive
utilitat     = tool
	||
valor      = value
versions puntuals = point releases
	||
xarxa      = xarxa
xarxa de treball = network
X window     = X window
	||
zona horària   = time zone
	||
###########################################
# -Mots amb problemes o problemàtics d'especificar en una sola paraula:
#

mot          traducció/definició
-----------------------------------
broadcast      =
		   difusió = envies un paquet a la xarxa amb una adreça que
		   fa que cada màquina a la xarxa sàpiga que va per a ell, pel
		   comptes del normal que és enviar-ho a una adreça que només
		   pertany a una màquina.

firmware      =
		   Es el programari propietari inclòs a l'interior
		   del maquinari per al funcionament del mateix.

harware      =
		   Bàsicament la traducció serà maquinari (en referència a
		   tot un seguit de dispositius; perifèrics, placa base,
		   targeta gràfica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
		   dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
		   maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
		   diverses clases de dispositius.

FIXME       = Ajuda?
		   (NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
		   l'atenció sobre les seccions no acabades de la
		   documentació.

gateway       =
		   passarel·la = Maquina (per exemple del teu proveïdor d'accés
		   a internet) que recull trànsit d'una xarxa (com ara el PC de
		   casa) i el passa a una altra xarxa (per exemple internet).

netmask       =
		   màscara de xarxa = (és un patró bits que indica com s'assignen
		   les adreces IP a les màquines. Totes les que casen amb el
		   patró se suposa que estan a la mateixa xarxa, i les que no
		   fora. )

network address   =
		   adreça de la xarxa de treball = adreça que identifica una
		   xarxa per comptes d'una única màquina.

prompt       =
		   referent a l'entrada de la consola.

sharware      =
		   bàsicament quan digui sharware haurem de posar "programari"
		   (seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
		   programa (seria un programa format per diverses utilitats).

## FÍ ##


Reply to: