[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing inte för vardagligt bruk (was: Re: Grafik för Intel 855GM trasigt i Squeeze/testing.)On Mon, 2010-04-12 at 15:00 +0200, Martin Bagge / brother wrote:
> Ok. Jo jag håller med om det men så räknar jag inte in felrapportering av 
> disten i min vardagliga verksamhet. Mitt testingsystem uppdaterar jag på 
> sin höjd någon gång i månaden medan jag försöker hålla unstablesystemet 
> uppdaterad med någon dags släpning.
> 
> Det lät värre än det var med andra ord =)

Sant, jag borde nog plockat in disclaimern att det i första hand gäller
i just detta sammanhanget (felrapportering och felsökning).

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: