[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On Mon, May 05, 2003 at 10:50:50AM +0200, Torbjörn Svensson wrote:
> fetchmail    -->    MTA (Exim)    -->   imapd (Cyrus-imapd)
> 
> Min följdfråga är nu _var_ man ska / kan stoppa in ex. procmail för 
> sortering av mail.

Funkar det inte med standard uppbyggnaden? dvs,

michael@aviana:~$ cat .forward 
|/usr/bin/procmail

och sen lägga alla regler i ~/.procmailrc

/Michael

Attachment: pgpogOzkPBE32.pgp
Description: PGP signature


Reply to: