[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-exOn Wed, Aug 07, 2002 at 11:16:26AM +0300, Mikael Johansson wrote:
> Var inte orsaken till att slackware gjorde det för att folk började fråga
> efter när Slackware skulle börja Linux 7.0? Vem orkar bry sig egentligen om
> vilket versionsnummer de har.

Anledning nog att _inte_ byta versions nummer.

Attachment: pgpe68ErFnpaH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: