[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telia adsl problemOn Sun, Jun 02, 2002 at 12:13:48PM +0200, Johnny Chadda wrote:
> 	ifconfig eth0 > /tmp/current.ip
> 	mail -s "Ny IP" user\@adress.com < /tmp/current.ip
> 	rm -f /tmp/current.ip

Litet tips, mail läser som du eventuellt är medveten om från stdin.
"< file" läser ju filen och skickar den till programmets stdin.
Alltså kan du köra "ifconfig eth0 | mail ..." så slipper du använda en
temporär fil.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpoNTbPOkxAi.pgp
Description: PGP signature


Reply to: