[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med "pilarna" i viOn Mon, Mar 18, 2002 at 05:11:10PM +0100, André Dahlqvist wrote:
> On Mon, Mar 18, 2002 at 12:03:02PM +0100, Peter Mathiasson wrote:
> 
> > vi är kommersiell och ej inkluderad i Debian.
> 
> Han kanske syftar på vim?

Mitt svar var kanske lite väl kort o tvärt. Det var mer menat som en
fråga. Vim är ju annars ett väldigt klokt val ;)

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp3wSytGCqxD.pgp
Description: PGP signature


Reply to: