[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med "pilarna" i viOn Mon, Mar 18, 2002 at 11:06:03AM +0100, "Sandström, Mikael" wrote:
> Jag löst skiten med att installera vi istället för nvi som de visade sig ja
> körde.

vi är kommersiell och ej inkluderad i Debian.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpmMOZL4bef_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: