[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: optimaliseren ssd en hddOn Thursday 26 November 2015 20:04:17 Frank Voncken wrote:
> Kijk eens wat 'findmnt --target /tmp' aangeeft. 
> 
> Mijn output is:
> findmnt --target /tmp
> TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
> /      /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered
> 
> Wat betekent dit?

Dat /tmp gemount is als onderdeel van / op de 2e partitie van je SSD en (dus) 
geen tmpfs gebruikt. Als je de volgende regel aan /etc/fstab toevoegt en 
reboot, dan zou je wel tmpfs moeten gebruiken.

tmpfs /tmp tmpfs defaults,nodev,nosuid 0 0

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: