[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kopie naar NTFSHoi Paul

Eén probleem wat je volgens mij hebt is dat EXT extreem veel
bestandsnamen toestaat. Ik geloof dat er alleen geen "/" in mag staan
(want file seperator) en het bestand mag niet "." of ".." heten (want
gereserveerd voor huidige en parent folder). Verder mag ALLES. Ik geloof
niet dat er een Microsoft filesysteem is dat zo flexibel is.

Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: