[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kopie naar NTFSOn Monday 10 February 2014 16:58:45 Paul van der Vlis wrote:
> Ze vragen mij nu om een kopie te maken van de
> Linux server op NTFS.

Kan je iets preciezer/specifieker zijn?
Met Samba kan je directories bereikbaar (r+w) maken voor windows systemen en 
met ntfs-3g kan je makkelijk naar NTFS schijven lezen en schrijven.
Maar ik heb zo'n vermoeden dat dat niet het antwoord is dat je zoekt.
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: