[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accents2019-07- 4, 10:47 (+0200); Jordi escriu:
> 
> Bones, no hi ha cap diferencia en la sortida de setxkbmap -query entre
> la primera sessio i la segona:
> 
> setxkbmap -query
> rules:      evdev
> model:      pc105
> layout:     es
> variant:    cat
> options:    lv3:ralt_switch,terminate:ctrl_alt_bksp
> 
> per`o si que m'he quedat sense accents: `a `e

I què diu xev quan prems i deixes anar la tecla d'accent obert "`"?

El símbol adequat per aquesta tecla és dead_grave

$ xev -event keyboard
...
KeyPress event, serial 28, synthetic NO, window 0x4000001,
  root 0x4ad, subw 0x0, time 3387497, (325,285), root:(876,721),
  state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen YES,
  XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
  XmbLookupString gives 0 bytes: 
  XFilterEvent returns: True

KeyRelease event, serial 28, synthetic NO, window 0x4000001,
  root 0x4ad, subw 0x0, time 3387536, (325,285), root:(876,721),
  state 0x0, keycode 34 (keysym 0xfe50, dead_grave), same_screen YES,
  XLookupString gives 1 bytes: (60) "`"
  XFilterEvent returns: False


Salut


Reply to: