[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Accents2019-07- 2, 17:07 (+0200); Jordi escriu:
> El problema es el seguent : Primer les lletres accentuades surten be,
> pero despres durant el dia es canvien a: `a `e `i `o `u ´a´e´i´o´u
> ¨a¨e¨i¨o¨u, no se que fer per poder localitzar el problema, ja que com
> dic, al principi va be, pero despres no se perque es canvia. Faig
> servir el cinnamon i, o sento, els controladors nvidia privatius.
> 
> A les pantalles F1, F2 ... els accents surten be, i al cinnamon amb
> diferents usuaris malament. Alguna ajuda?

Mira la sortida de "setxkbmap -query" o "localectl status" en el primer
login i si canvia quan surts i tornes a entrar.

Per anar bé, t'hauria de dir layout "es"

$ setxkbmap -query
rules:   evdev
model:   pc105
layout:   es
variant:  cat
options:  ctrl:nocaps,compose:rctrl


Salut.


Reply to: