[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Alt + tecla morta2016-11-28, 20:20 (+0100); Moises escriu:
> Considera xmodmap
> 
> Per exemple, jo tinc configurat la tecla "^" perquè deixi de ser morta (em
> surti directament "^" i "`") mentre que amb ALT em faci "["
> 
> keycode  34 = asciicircum grave asciicircum grave bracketleft braceleft
> bracketleft braceleft
> 
> Pots trobar els nrs de les tecles amb xev

Ho volia fer sense que deixi de ser una tecla morta, si no a l'hora
d'escriure accents és un problema.

De totes maneres és un problema del terminal, l'emacs X11 la combinació
Alt + Shift + `` la interpreta com Alt ^, que és correcte, en canvi en
un emulador de terminal la mateixa combinació no fa cap efecte, és com
no prémer cap tecla.


Reply to: