[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Confirmacions comandes "amagades"Joan Cervan:

> En una instal·lació de debian 8, quan faig algo com:
> 
> service ssh restart
> 
> No veig cap missatge de confirmació, només em torna a una nova
> línia de terminal.

Confirmo que em passa el mateix:

# service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled)
  Active: active (running) since Fri 2015-10-23 12:48:42 CEST; 2 weeks 3 days ago
 Main PID: 590 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─590 /usr/sbin/sshd -D

...
# service ssh restart
# service ssh status
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled)
  Active: active (running) since Tue 2015-11-10 10:42:46 CET; 3s ago
 Main PID: 31117 (sshd)
  CGroup: /system.slice/ssh.service
      └─31117 /usr/sbin/sshd -D

...

Cridant a l'script de l'init.d diu alguna cosa més, com apuntaven
fa una estona, però no mostra cap ok ni res:

# /etc/init.d/ssh restart
Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.

El que no he provat és què passaria si no és capaç d'arrencar el
servei. Potser aleshores sí que es queixa. No em sembla malament.

Salut,
Alex


Reply to: