[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DNI electrònic a DebianEl dj 21 de 11 de 2013 a les 20:30 +0100, hubble va escriure:
> Doncs no, també em diu:
> (Codi d'error: ssl_error_no_cypher_overlap)

Què tens el TLS desactivat?

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: