[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el sshEl dv 22 de 11 de 2013 a les 00:38 +0100, Leopold Palomo Avellaneda va
escriure:
> ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host

El client diu que és culpa del servidor. I què diu el servidor?

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME cryptographic signature


Reply to: