[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESEl Monday 15 March 2010 15:00:37 Lluís Gras va escriure:

> /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 12345 -j DNAT
> --to-destination 192.168.1.111:54321

Mateix resultat: estableix la connexió però no rep la resposta i queda log al 
dmesg.
Si no hi poso cap regla de prerouting per redirigir, la connexió es denega al 
moment i no es queda esperant.

Gràcies per l'intent.


-- 

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com  


Reply to: