[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLESBé, jo empro el arno-iptables-firewall i per redirigir un port a un màquina local empro quelcom semblant al següent des de el /etc/rc.local

/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 12345 -j DNAT --to-destination 192.168.1.111:54321

són dades d'exemple i ho utilitzo per connectar a un servei NX.


2010/3/15 Marc Olive <marc.olive@grupblau.com>

Una mica de informació. Les connexions que no redirigeix correctamen em surten
al dmesg:

kernel: IN=eth0 OUT=eth1 SRC="" DST=192.168.1.11 LEN=60 TOS=0x00
PREC=0x00 TTL=61 ID=51437 DF PROTO=TCP SPT=35866 DPT=8280 WINDOW=5840
RES=0x00 SYN URGP=0

Per la regla -A FORWARD -j LOG

Gràcies,

--

Marc Olivé
Grup Blau

www.grupblau.com


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 201003151424.11958.marc.olive@grupblau.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 201003151424.11958.marc.olive@grupblau.comReply to: