[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de shell scriptingD'acord, GENIAL, accents oberts, gràcies!!

Pau.

El 22 / agost / 2009 01:13, Roberto Torres<black.death.1348@gmail.com>
va escriure:
> 2009/8/22 Pau Climent i Pérez <pclimentperez@gmail.com>:
>> Vinga valents:
>>
>> Imaginem que declarem una variable M:
>>
>> $ M="hola món"
>>
>> $ echo $M
>>
>> hello world
>>
>> Ara tenim M declarada, i volem eliminar-li les aparicions de "món" per
>> afegir-hi, posem per exemple "gent".
>>
>> Com faríeu això?
>>
>> Jo pensava fer servir sed:
>>
>> $ echo $M | sed s/món/gent/
>>
>> però ara com assigne el resultat a la variable M?
>>
>> M'explique?
>>
>> Pau.
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
> Has de fer servir accents oberts per assignar el resultat a $M,
> d'aquesta manera:
>
> $ M=`echo $M | sed s/món/gent/`
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: