[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de shell scripting2009/8/22 Pau Climent i Pérez <pclimentperez@gmail.com>:
> Vinga valents:
>
> Imaginem que declarem una variable M:
>
> $ M="hola món"
>
> $ echo $M
>
> hello world
>
> Ara tenim M declarada, i volem eliminar-li les aparicions de "món" per
> afegir-hi, posem per exemple "gent".
>
> Com faríeu això?
>
> Jo pensava fer servir sed:
>
> $ echo $M | sed s/món/gent/
>
> però ara com assigne el resultat a la variable M?
>
> M'explique?
>
> Pau.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>

Has de fer servir accents oberts per assignar el resultat a $M,
d'aquesta manera:

$ M=`echo $M | sed s/món/gent/`


Reply to: