[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Més iptablesHola, 
Has activat el bit de forwarding? S'ha d'afegir a l'escript.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Per altra banda, per sortir a fora hauries de fer nat, algo aixi:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -o eth1 -d 
195.77.223.23/32 --dport 3035 -j MASQUERADE

On 192.168.1.0/24 és la xarxa local.

A Dilluns 18 Setembre 2006 17:08, Ramon Cuñé va escriure:
> Tinc el següent codi en un proxy Squid:
>
> iptables -F
>  iptables -X
> iptables -Z
>  iptables -t nat -F
>
iptables -P INPUT ACCEPT 
 iptables -P OUTPUT ACCEPT
 iptables -P FORWARD ACCEPT
 iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT
 iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT

> iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 8080 -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -p icmp -i eth0 -j ACCEPT
> iptables -A INPUT -i eth0 -j DROP
> iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 -d 195.77.223.23/32 --dport 3035 -j
> ACCEPT
> iptables -A FORWARD -i eth0 -j DROP
>
> - Com a proxy funcionar perfectament, però tinc el problema que algunes
> màquines a més tenen que poder accedir a l'ip 195.77.223.23:3035, i amb el
> codi anterior no em funciona. A que pot ésser degut?
> - Per altra banda, m'agradaria saber quin és el lloc més adient per a posar
> aquest codi perque s'executi a l'arrencar la màquina.
>
> Gràcies!Reply to: