[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Més iptablesTinc el següent codi en un proxy Squid:
 
iptables -F
iptables -X
iptables -Z
iptables -t nat -F
 
iptables -A INPUT -p tcp -i eth0 --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p icmp -i eth0 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i eth0 -j DROP
iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 -d 195.77.223.23/32 --dport 3035 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -j DROP
 
- Com a proxy funcionar perfectament, però tinc el problema que algunes màquines a més tenen que poder accedir a l'ip 195.77.223.23:3035, i amb el codi anterior no em funciona. A que pot ésser degut?
- Per altra banda, m'agradaria saber quin és el lloc més adient per a posar aquest codi perque s'executi a l'arrencar la màquina.
 
Gràcies!

Reply to: