[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Més iptables2006/9/18, Ramon Cuñé:
iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 -d 195.77.223.23/32 --dport 3035 -j
ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth0 -j DROP
Si poses la segona instrucció (cosa normal) DIRIA (algú a la sala que
ho confirmi?) que també has de donar permís perqué els paquets tornin,
és a dir, que has de fer:

iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 -s 195.77.223.23/32 --sport 3035 -j ACCEPT

I tal com molt bé et comenten, hauràs de fer un NAT per tal que la
màquina 195.77.223.23 respongui a qui li toca (el teu servidor proxy).
Per cert, vaig llegir que si la màquina que fa NAT té ip fixa és
millor fer SNAT i no MASQUERADE. Si ho fas així la regla seria:

iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0 -o eth1 -d
195.77.223.23/32 --dport 3035 -j SNAT --to-source
IP_ETH1_MÀQUINA_PROXY

Salut,

Marc.

--
Be who you are and say what you feel, because those who mind don't
matter and those who matter don't mind. (Dr. Seuss)Reply to: