[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Wifi + linux>
> (Fa pocs dies en sortit les fonts empaquetades per Debian al repositori de
> Etch, rt2500*)

Estic probanlo i pareix que no funcionen. No ho aconseguix.
Lo has pogut fer?.
He tornat al paquet del fabricant.
-- 
Saludos.
Pablo

Fingerprint 5607 40CF 45EF D490 B794  5056 D7B2 C3DC ABF1 CE49
Jabber: bruli@bulmalug.net
http://www.aldiagestion.com

Attachment: pgpDMWB6jhAFQ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: