[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traducció eboard al catalàOn Tue, Nov 23, 2004 at 02:26:59PM +0100, Quim Gil wrote:
> Jo li enviaria directament al desenvolupador:
> Felipe Bergo bergo@seul.org

I si dius que necessita correció, segurament a debian-l10n-catalan t'ho
poden mirar.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: