[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traducció eboard al catalàJo li enviaria directament al desenvolupador:

Felipe Bergo bergo@seul.org

Ell (o com a mínim jo) ;) t'ho agrairem!

Quim

En/na Jordi Regincós ha escrit:

- Què he de fer amb aquests arxius? Enviar-los al desenvolupador del paquet? A la gent que manté les traduccions en català? A tothom?

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: