[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Duplicació de metainformacióHola Francesc,

On Sat, Nov 20, 2004 at 11:26:39AM +0100, Francesc Altet wrote:
> The following packages have unmet dependencies:
>   libapr0: Depends: libexpat1 (>= 1.95.8) but 1.95.6-8 is to be installed
> E: Broken packages

És possible que tingues components d'experimental instal·lats? Si és
així, intenta netejar-ho tornant a la versió d'unstable, o fent
l'apt-get install aquest que necessites amb -t experimental (i amb
experimental al sources.list)

> deb http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non-fre$
> deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US unstable/non-US main contrib non$

Lleva aquestes dos, no fan falta.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: