[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nautilus i smb:///On Wed, Nov 24, 2004 at 04:37:51PM +0100, Eduardo Bellido Bellido wrote:
> de Gnome 2.8 a Sid, no puc accedir des de nautilus a la Xarxa Windows,
> és a dir, no m'obre la URI smb:///, en dóna el següent error:
> 
> 	"smb:/// no es una direcció vàlida."

Això era un bug en libsmbclient. Supose que ara ja t'anirà bé.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: