[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Jo sóc d'Alacant! "Alicante: Núvols dispersos"On Sun, Nov 07, 2004 at 05:28:19PM +0100, paucliment@ya.com wrote:
>  Hola, Mai me n'havia adonat fins ara, pero l'applet del temps de Gnome
>  anomena "Alicante" a la ciutat on visc, be, de fet, trau totes les ciutats
>  en angles. Com podria canviar aixo? Fa un poc de r`abia tindre tota la
>  Debian en catal`a i de sobte "Alicante: Nuvols dispersos". Si ho veu el
>  Julio de Espana encara dir`a que la Debian li dona la rao, ... que aci
>  baix mai no s'ha parlat en catal`a, ;) Au, ajudeu-me, prendes fines
>  d'Orient.

Heh, no m'havia adonat... és greu, sí...

El rotllo és que els noms de les ubicacions només es poden traduir a
partir de la versió 2.8, i en la versió 2.8 encara no les hem traduït
perquè són una barbaritat. Però estic pensant que almenys les
ubicacions espanyoles i les més importants d'Amèrica i Europa les
podriem fer, fins que algú s'anime a fer la resta (supose que
moltíssimes ni es podran traduir, però molaria fer-ho documentant-se, i
tal).

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: