[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Referencies de UbuntuOn ds, 2004-10-02 at 03:24, Lluis wrote: 
> El 01/10/04, a les 16:36:46, Josep Monés i Teixidor ens deleità amb les següents paraules:

> Be, aquest que comentes es un problema real, doncs sembla que els "rols" de
> KDE i Gnome a mi em sembla que s'han intercanviat en quant a l'apartat grafic
> i d'usabilitat i el de rendiment
> 
> El problema de rendiment en gnome es inherent a la seva arquitectura, doncs
> esta basat en un sistema anomenat CORBA, que serveix per a la orientacio a
> objectes distribuits.

Si  no m'equivoco, el GNOME no fa servir més CORBA que KDE kparts... De
fet a mi m'agradaria que GNOME ho fés molt més.


> I aixo esta molt be, pero afegeix una serie de capes extra de software que,
> per dir-ho d'alguna manera, allarguen el cami a l'hora de realitzar operacions
> de comunicacio entre els diferents elements (applets, aplicacions, etc).


Jo no crec que això sigui l'origen de l'alentiment en el meu cas. El
problema, per mi, és que hi ha moltes aplicacions que ocupen molta
memòria. Això, per mí, és molt més important que el fet que hi hagi
diverses capes de memòria (el CORBA no implica tant overhead com et
penses). Les llibreries contenen massa funcionalitat i es carreguen
totes. Potser seria millor fragmentar les llibreries una mica més,
inclús fent-ne objectes CORBA més petits que es carreguin i descarreguin
quan es necessita la funcionalitat (en comptes d'utilitzar llibreries
dinàmiques que estan sempre carregades).


> A mes, qui vol un entorn grafic distribuit evui en dia? Imagineu, la barra de
> menus en un ordinador, l'applet de rellotge executant-se en un altre, el
> galeon mes enlla... aquest "sistema" es robust si l'aplicacio s'ha d'executar
> de forma realment distribuida, pero em sembla que per ara no es el cas dels
> escriptoris. Pero qui sap en un futur... una cosa semblant vaig llegir en un
> llibre i en l'escenari no era tan descabellat :)

EL corba té molts més avantatges (com enllaçat dèbil, loose binding) o,
si utilitzes objectes "out of process" protecció per SEGFAULTS d'un
possible plugin mal programat.

Tingues en compte que ORBIT, la implementació de CORBA que utilitza
GNOME, està molt orientada a obtenir rendiment localment; no hi ha tant
overhead en l'execució local que si executes el procediment CORBA en una
altra màquina.

Una abraçada,


-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: