[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mozilla Firefox passa del locale català
Quan inicies FF, què té la variable general.useragent.locale en
l'URL about:config?


Bingo!

default - string - en-US

I, per si serveix:

- general.useragent.contentlocale --> US
- intl.accept_languages --> en-us, en

Quim
PD: quantes coses a aprendre hi ha al món............

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: