[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: traduccio d'uns motsOn Tuesday 17 June 2003 17:22, Xavier Noria wrote:

> On Tuesday 17 June 2003 12:23, jo mateix wrote:
> > Estic preparant un curs de Perl en catala i m'agradaria saber si hi
> > ha traduccions acceptades o si mes no comunes en argot nostre
> > d'"array", "hash table" i "handle" com ara a "file handle".

Per arrodonir el fil, finalment varem fer el curs amb gairebe tot 
l'argot en catala i em penso que va quedar prou natural:

  scalar   -> escalar
  array   -> vector
  hash    -> taula hash
  filehandle -> identificador d'arxiu
  dirhandle -> identificador de directori
  reference -> referencia

Gracies a tots pel vostre ajut :-).

fxn
-- 
$_=q;Barcelona Perl Mongers;,$/=y~gaudi~~,;map$,+=(split//)*(-1)**$|++,
(split)[.11_09,1.714];$.=$!!~m~erce~;$"=y~catalunya~~,$;=y~rambles~~,$*
=$/^$.;$:=$.+length,$@=$***$**$/**$*%$:,$%=$/*$"-$*;print+chr($_<0xA?$.
."$[$_":m:^$.:?"$.$_":$_)for($**($**$%-$//$/),$%-$*,$,*$/,$***$***$*,$*
**$,,$"*$@+$**$/,$**$,,$;,$***$***$*,$***$*,$.,$**$",$***$,,$***$***$**
$,,$.,$"*$*,$"+$.,$***$,,$,-$.,$"*$@+$**$/,$;*$/**$*,$",$.,++$@+by_fxn)Reply to: