[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compilador per defecteXarx <drapnet@wanadoo.es> escrigué:
> Dons això algú em podria dir quin és el compilador per defecte que hi ha 
> a la Sarge.

Sí, tant Sarge com Sid ja vénen de fàbrica amb el gcc 3.2

albert...

-- 
Albert J. MORA - MTG / IUA / UPF - PLUG
phone: +34 93542.2199
email: amora@iua.upf.es
wpage: http://www.iua.upf.es/~amora

Attachment: pgpOECwR7I_Mu.pgp
Description: PGP signature


Reply to: