[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: era: problemes amb les XOn Fri, May 16, 2003, laupri@ono.com wrote:
> hola, tinc un problema,he fet aixo en una consola i ara no puc escriure
> ñ's ni ç dintre de la shell ni del vi,
> 
> > pkg-config locales
> 
> com torne a la configuracio que tenia? q es exactament el q he fet? pot
> ser al XF86Config estiga la clau?

El XF86Config no té res a veure. El que dius són els anomenats "locales" que
són un espècie de configuració regional. El nostre local és el ca_ES. Per
utilitzar aquest local escriu a la consola:

LANG=ca_ES
LC_ALL=ca_ES

I ja està. Per saber si funciona escriu "date +%A" i t'hauria de sortir el
dia de la setmana que estem en català.

-- 
Ernest Adrogué
eadrogue(at)gmx.net
GnuPG key Id: 1024D/16A6375D 2001-12-30

Attachment: pgpSfJVpmdUce.pgp
Description: PGP signature


Reply to: