[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb mozillaOn Sun, Apr 13, 2003 at 01:39:07PM +0200, Xavi Drudis Ferran wrote:
> El Sat, Apr 12, 2003 at 02:23:06AM +0200, Jordi Mallach deia:
             ^^^^^^^^^^

> > APT::Default-Release "unstable";
> Unstable per omissió?. Doncs no ho tenia clar. Jo em pensava que 
> li havies de dir stable per omisió i la unstable a l'apt-get 
> del que volguessis instal·lar de unstable. I si li fico 
> 
> APT::Default-Release "stable";
> 
> que passa, doncs?

Uff, com patine. Tens tota la rao, fer unstable el default release seria
un poc estúpid :) Gracies per l'aclaració.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpn1TOXiXj6H.pgp
Description: PGP signature


Reply to: