[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb mozillaOn Fri, Apr 11, 2003 at 06:28:01PM +0200, Francesc Juan wrote:
> La versio de Debian és la3.0 woody

Aleshores sembla que estàs instal·lant per la força un paquet per a
Debian unstable en Debian stable.

Com solució intermitja, pots actualitzar només parcialment a unstable.

Per a això, només tens que afegir les llistes d'unstable al teu
sources.list (junt amb les de woody) i afegir un fitxer
/etc/apt/apt.conf amb la següent línia:

APT::Default-Release "unstable";

Una vegada fet això, apt-get update && apt-get install mozilla/unstable.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp_fZINh4RKB.pgp
Description: PGP signature


Reply to: